03.08.2017.

Јединствена евиденција стамбених заједница

http://katastar.rgz.gov.rs/StambeneZajednice/

Poslovno ime stambene zajednice 
STAMBENA ZAJEDNICA BORIVOJA STEVANOVIĆA 12V 
Broj predmeta  360-131/2017
Datum objave17.08.201704.06.2017.

ZAKON O STANOVANJU I ODRŽAVANJU STAMBENIH ZGRADASkupština RS je usvojila Zakon o stanovanju i održavanju stambenih zgrada koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 104" od 23.12.2016. godine i stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Sl. glasniku RS. U skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju stambenih zgrada, naša zgrada je održala sednicu, izabrala upravnika i članove komisije i donela Odluku o uskladjivanju skupštine sa Zakonom o stanovanju.  Zgrada ima formiranu "Skupštinu zgrade", čije ime je ovim Zakonom promenjeno u "Skupština stambene zajednice", ima pečat, matični broj, pib i račun, te da samim tim već ima svojstvo pravnog lica od 20.05.2008.godine kada je  održana osnivačka skupština.

03.03.2017.

INTERFONSKA TABLA SA INTEGRISANIM ČITAČEM

Zajedničkim sredstvima finansirali smo zamenu interfonske table koja je postavljena pre više od dvadeset godina (možda 1994). Na jednom ulazu ugradili smo savremenu interfonsku tablu sa integrisanim čitačem kartice, a na drugom ulazu čitač kartice u tabli. Na drugom ulazu postavljena je nova  električna brava. Ovim potezom omogućeno je lakše otvaranje vrata za decu i starije osobe. Angažovali smo izvodjača "ELFON" -kontakt telefon 3945-399 ili 065 29 31-979koji je i pre više od dvadeset godina ugradjivao interfon u našoj zgradi. Kvalitet se pokazao odlično i zato smo odlučili da i ovog puta angažujemo njih. Profesionalnost i poslovnost su na zavidnom nivou, zato su za svaku preporuku.18.02.2017.

SNIMANJE CEVI KAMEROM

Danas je preduzeće "Rastošnica" pokušalo da snimi kuhinjsku horizontalu i da konstatuje šta treba uraditi kako bi se rešio problem daljeg zagušenja navedene horizontale. Snimanje horizontale nije bilo moguće jer nema revizije. Konstatovano je da treba zameniti gajger slivnika i priključiti ga tako da kuhinjska otpadna voda ne ide preko gajgera jer on zadržava masnoću.
Ručno je odgušena kuhinjska horizontala- gajger slivnik i horizontala gajgera.

KANTA ZA PAPIR-REKLAME

Pored poštanskih sandučića postavljena je kanta u koje vlasnici stanova mogu ubacivati reklame kojima nas svakodnevno zatrpavaju.Kanta ove vrste nije namenjena za kućno smeće.

18.01.2017.

LED RASVETAAngažovani izvodjači JP "Gradsko stambeno" su postavili novu led rasvetu u našem ulazu čija je odlika: 
-ušteda zajedničke električne energije do 80%, koja se ostvaruje  kroz nisku potrošnju energije i duži vek trajanja
-čisto svetlo bez uv zračenja,
-bezbednije svetlo-rad na niskom naponu,
-veoma niska emisija toplotne energije,
-garancija 5 godina
Led rasveta podstiče podizanje kvaliteta života  i kulture stanovanja u zgradi. Zahvaljujemo se izvodjačima koji su profesionalno odradili postavljanje rasvete. 
Led sijalice koje smo sami delimično postavili, demontirane su i iste ćemo i postaviti u zajedničke prostorije (vešernicu i podrume)

22.12.2016.

USVOJEN ZAKON O STANOVANJU


Skupština Srbije usvojila je Zakon o stanovanju i održavanju zgrada koji predviđa obavezne organe zgrade - Skupštinu stanara i upravnika zgrade.

07.12.2016.

ŠTEDNJA ZAJEDNIČKE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Резултат слика за led rasveta

Kako smo planirali da na svim spratovima ugradimo rasvetu koja će štedeti struju to smo i uradili.
Ugradili smo led rasvetu na svakom spratu. Što se tiče osvetljenja u prizemlju zgrade i ispred ulaza gde je interfon, ostaje rasveta koja je postavljena ranije, sistem prepoznaje "dan i noć" i aktivira svetlost samo kada je to potrebno.
Sistem osvetljenja ispred drugog ulaza gde nema interfona je reflektor koji takodje prepoznaje "dan i noć" i aktivira odredjenu svetlost samo noću kada se u odredjenom prostoru pojavi osoba.
Instalacijom ovih sijalica se postiže izuzetna ušteda u potrošnji električne energije, a samim tim i ušteda u novcu. Led rasveta ima sve duži vek trajanja rasvetnog tela koje sada iznosi oko 25.000 radnih sati.  
U narednom period planiramo da osposobimo nužno svetlo u slučaju nestanka struje.

 

15.09.2016.

VIDEO NADZOR U LIFT KUĆICAMA

JP Gradsko stamebno, je postavilo video nadzor u lift kućicama našeg ulaza radi bezbednosti stanara. Na ovaj način su u mogućnosti da prate rad servisera, njihovu ažurnost na terenu  kao i kvalitet izvršenih radova. Postavljanjem video nadzora  su u mogućnosti da spreče  svaki neovlašćeni ulazak i od strane samih stanara koji možda misle da umeju da poprave kvar.
Video nadzor je postavljen u mašinskim kućicama liftovskih postrojenja kojima imaju pristup samo serviseri zaduženi za njihovo funkcionosanje, tako da u svakom trenutku imaju saznanje kada su serviseri bili na liftu, koje su delove zamenili ili popravili, da li su to stručna kvalifikovana lica koja imaju dovoljno iskustva da se bave liftom itd.
Preuzeto sa sajta JP Gradsko stamebno.

08.12.2015.

DOKUMENTАCIJА NEOPHODNА ZА EVIDENTIRАNJE ODLUKА SKUPŠTINE STАNАRА


Dokumentаcijа neophodnа zа evidentirаnje odlukа Skupštine stаnаrа: 

Zаpisnik sа konstititutivne sednice koji trebа dа sаdrži: 
 1. spisаk vlаsnikа stаnovа prisutnih nа skupštini ( štаmpаnim slovimа ispisаnа)
 2. dnevni red
 3.  odluke
  • o izboru predsednikа, zаmenikа i drugih ovlаšćenih licа,
  • o izrаdi pečаtа ( ukoliko gа zgrаdа nemа i trebа dа glаsi nа Skupštinu zgrаde ili Sаvet – аko imа do 10 stаnovа.
  • o održаvаnju stаmbene zgrаde, tj. dа li stаmbenu zgrаdu održаvа JP „Grаdsko stаmbeno“ ili sаmi stаnаri. 
U prvom slučаju dostаviti: 
 • ugovor
 • spisаk prisutnih stаnаrа upotpuniti potpisimа vlаsnikа stаnovа koji su glаsаli zа izbor predsednikа
 • spisаk vlаsnikа stаnovа iz „Infostаnа „ ul. Dаnijelovа br. 33 u Beogrаdu. 
Zа donete odluke morа glаsаti nаjmаnje 51% svih vlаsnikа stаnovа što se proverаvа od strаne službenog licа. - zаpisnik urаditi u dvа primerkа. Obа predаti nа šаlter s tim što će jedаn zаpisnik sа spiskom iz Infostаnа biti zаdržаn, а drugi će se vrаtiti odmаh strаnci sа prijemnim pečаtom i upisаnim brojem predmetа. Tаj drugi primerаk strаnkа će odneti kod pečаtorescа dа urаdi pečаt, - sа pečаtom strаnkа dolаzi kod prаvnikа u sobu 24 i pečаtirа Odluke donete od strаne Skupštine ili Sаvetа. Nа osnovu tаko upotpunjene dokumentаcije Skupštinа dobijа svoj EVIDENCIONI BROJ. - Nа info pultu strankа trаži obrаzаc zа overu potpisа ovlаšćenih licа i nа pultu overe overаvа potpise istih. - Rаdi dobijаnjа MATIČNOG BROJA strаnkа ide u Grаdski zаvod zа stаtistiku ul. Tiršovа br. 1 rаdi dobijаnjа PIB brojа, strаnkа sа svim dokumentimа ide Uprаvu prihodа i posle togа u bаnku rаdi otvаrаnjа žiro rаčunа.

01.07.2015.

PRIJAVE PROBLEMA


Kako bi bilo na usluzi građana 24 sata,a u cilju što efikasnije prijave problema, dobijanja informacija, JP "Gradsko stambeno" je uvelo kol centar: brojeve *011 i na besplatan broj telefona 0800 200 011. Od sada i gluvonemi sugrađani, kojima se može desiti kvar u stanu ili da se zaglave u liftu mogu poslati SMS na 069/2000011. Preuzeto sa sajta JP Gradsko stambeno

15.05.2015.

DERATIZACIJA


Zavod za biocide i medicinsku ekologiju, Trebevićka 16, Beograd, obavlja sistemsko suzbijanje štetnih glodara na teritoriji grada Beograda. Deratizacija se sprovoditi sredstvima na bazi antikoagulanata. U cilju postizanja što boljih rezultata u suzbijanju štetnih glodara i izbegavanja eventualno neželjenih posledica, obaveštavamo stanare da se pridržavaju sljedećeg: 1. Omogućiti izvođačima nesmetan pristup podrumskim prostorijama 2. Sprečiti decu da dođu u dodir sa zatrovanim mamcima 3. Onemogućiti pristup domaćim životinjama zatrovanim mamcima 4. Postavljene mamce nije dozvoljeno dirati niti premeštati 5. Antidot je vitamin K1 6. U slučaju trovanja pozvati Nacionalni centar za kontrolu trovanja na broj:011 / 3608-440 Na sledeće brojeve telefona: 011/355 – 4499; 011/3054 - 000; 011/3054 - 011 и mail zavod@biocidi.org.rs, građani mogu dobiti sve informacije, kao i da prijave pojavu glodara. Preuzeto sa sajta Zavoda biocide i medicinsku ekologiju.

26.06.2014.

Gromobranske instalacije


Poštovani, Većinu stanara u zgradi Borivoja stevanovića 12v interesuje ko i na koji način održava gromobranske instalacije u zgradi (ako ih imamo). Od kada smo se uselili nikad se niko nije pojavljivao da obavlja redovnu kontrolu ili popravku gromobranskih instalacija. Zbog ovakvih vremenskih uslova a i dalekovoda koji je u blizini zgrade molimo da nam razjasnite ovu nedoumicu.

25.06.2014.

ŠTEDNJA ZAJEDNIČKE ELEKTRIČNE ENERGIJE


U cilju štednje zajedničke električne energije na svim spratovima zgrade ugradili smo neonske sijalice koje troše 18W po mestu i uključuju se prema potrebi preko postojećeg automata. Što se tiče osvetljenja u prizemlju zgrade koje je ugradjeno ranije sistem prepoznaje "dan i noć" i aktivira svetlost samo kada je to potrebno.Sistem osvetljenja ispred zgrade su 1 neonka i 1 reflektor, koji takodje prepoznaju dan i noć a reflektor se aktivira samo noću kada se u odredjenom prostoru pojavi osoba. Instalacijom ovih sijalica se postiže ušteda električne energije od 50% do 70% u odnosu na klasičnu upotrebu sijalica.Izvodjač radova je Sky Servis, kontakt telefon 065-3095095 Pored stepenisnog osvetljenja na svakom spratu postoji i takozvano panik svetlo koje treba u narednom periodu osposobiti. To su posebne sijalice koje se pale u slucaju nestanka struje. Naša zgrada ima APA uredjaj koji služi za napajanje nužnih svetala i u slučaju nestanka struje u zgradi,automatski snabdeva hodnik stujom.

01.06.2014.

Odluka o kucnom redu u stambenim zgradama


I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom reguliše se kućni red u stambenim zgradama na teritoriji grada Beograda. Pod kućnim redom u smislu stava 1. ovog člana podrazumevaju se pravila ponašanja vlasnika, odnosno korisnika stanova i drugih posebnih delova zgrade, vezana za korišćenje stanova i drugih posebnih delova zgrade, zajedničkih delova zgrade i zajedničkih uređaja i instalacija u zgradi, kao i druga pitanja kojima se obezbeđuje mirno i nesmetano korišćenje stanova i drugih posebnih delova zgrade. Član 2 O sprovođenju kućnog reda staraju se vlasnici, odnosno korisnici stanova i drugih posebnih delova zgrade i skupština zgrade. Skupštinu zgrade čine vlasnici stanova i drugih posebnih delova zgrade. Skupštinom zgrade rukovodi predsednik skupštine zgrade koji predstavlja i zastupa stambenu zgradu. Član 3 Stanarom, u smislu ove odluke, smatraju se: vlasnik stana koji stanuje u toj zgradi, zakupac stana, podstanar, kao i članovi njihovog porodičnog domaćinstva. Ukoliko se u stambenoj zgradi nalaze poslovne prostorije, stanarom, u smislu ove odluke, smatraće se i vlasnici, odnosno zakupci poslovnih prostorija, kao i lica koja su zaposlena u tim prostorijama. II POSEBNE ODREDBE Član 4 Stambene prostorije i uređaje u stanovima, kao i zajedničke prostorije i zajedničke uređaje u zgradi, stanari su dužni da koriste sa potrebnom pažnjom i da ih čuvaju od oštećenja i kvara. Stanari su dužni da zajedničke prostorije i uređaje posle svake upotrebe očiste i dovedu u red i da ključ od ovih prostorija vrate određenom licu. Član 5 Natpise i reklame na vratima stana stanar može postavljati ukoliko obavlja poslovnu delatnost u skladu sa važećim propisima. Po iseljenju, stanar je dužan da natpise i reklame ukloni i da prostor na kome su bili postavljeni dovode u ispravno stanje. Član 6 Stanovi moraju biti obeleženi brojevima, a stanari su dužni da brojeve uredno održavaju. Ako zgrada ima stan namenjen za stanovanje radnika koji radi na održavanju stambenih zgrada (službeni stan), ovaj stan mora biti obeležen natpisom "službeni stan". U zgradi mora postojati ažuran spisak stanara, o čemu se stara predsednik skupštine zgrade. Član 7 Zajedničke prostorije u zgradi (stepenište, hodnici, podrum, tavan, perionica, prostorija za sušenje i glačanje rublja i sl.) i zajednički ograđen prostor koji pripada zgradi (dvorište) služe za potrebe svih stanara i koriste se u skladu sa njihovom namenom. Zajedničke prostorije ne smeju se koristiti za stanovanje niti izdavati na korišćenje u bilo koje svrhe osim prostorija koje se po posebnim propisima pretvaraju u stanove, poslovne prostorije i ateljeaa. U zajedničkim prostorijama i dvorištima zabranjeno je držati druge stvari osim onih koje su nužne za namensko korišćenje tih prostorija. Član 8 Skupština zgrade određuje raspored korišćenja zajedničkih prostorija i uređaja i stara se o njihovoj pravilnoj upotrebi. Skupština zgrade donosi odluku o tome da li se u dvorištu zgrade mogu držati automobili i druga motorna vozila stanara zgrade. Ako skupština zgrade odluči da se u dvorištu mogu držati automobili i druga motorna vozila stanara zgrade, odrediće deo dvorišta za tu svrhu, vodeći računa da u dvorištu ostane dovoljno prostora za uobičajene zajedničke potrebe stanara. Pri korišćenju zajedničkih prostorija i uređaja stanari su dužni da se pridržavaju utvrđenog rasporeda. Član 9 Stanari su dužni da održavaju čistoću na ulazima, stepeništima, zajedničkim prostorijama i dvorištu zgrade i da obezbede nesmetan i slobodan prolaz kroz ove prostorije i dvorište. Ulazni hodnik i stepenište zgrade koja nema uređaj za automatsko osvetljenje moraju noću biti osvetljeni do zaključavanja ulaznih vrata. Član 10 Za vreme kiše, snega i drugih vremenskih nepogoda prozori na stepeništu, tavanu, podrumu i drugim zajedničkim prostorijama moraju biti zatvoreni. Prozori na podrumu koji se otvaraju radi provetravanja moraju imati gustu žičanu mrežu. Stanari su dužni da sa prozora, balkona, lođa i terasa svoga stana uklanjaju sneg i led. Član 11 Nije dozvoljeno sušiti rublje na otvorenim delovima zgrada (prozori, terase, lođe i balkoni) koji su vidljivi sa ulice ili druge javne površine. Na terasama, lođama i balkonima zabranjeno je držati stvari koje narušavaju izgled zgrade, kao što su: stari nameštaj, sudovi za smeštaj kućnog smeća, ogrevni i drugi materijal i slično. Zabranjeno je na delovima zgrade iz stava 1. ovog člana držati neobezbeđene saksije sa cvećem i druge predmete koji padom mogu povrediti, oštetiti ili uprljati prolaznike i vozila. Član 12 U nedostatku prostorija namenjenih za smeštaj ogrevnog materijala, skupština zgrade određuje mesto gde će pojedini stanari držati ogrevni materijal. Zabranjeno je cepati ogrevni materijal u stanovima i na drugim mestima koja za to nisu određena. Član 13 Ulazna vrata zgrade moraju biti zaključana od 23.00 do 4.00 časa od 1. aprila do 30. septembra, odnosno od 22.00 do 5.00 časova od 1. oktobra do 31. marta. U ostalo vreme ulazna vrata moraju biti otključana, osim ako zgrada ima spoljne signalne uređaje za pozivanje pojedinih stanara. Stanari su dužni da zaključavaju ulazna vrata zgrade u vremenu kada ona po odredbi stava 1. ovog člana moraju biti zaključana. Član 14 Skupština zgrade se stara da se redovno vrši kontrola ispravnosti lifta, protivpožarnih uređaja i uređaja za uzbunu u zgradi. Uputstvo za upotrebu lifta mora biti vidno istaknuto. U slučaju kvara, lift se mora isključiti iz upotrebe, na svim vratima lifta istaći upozorenje da je u kvaru i o nastalom kvaru obavestiti preduzeće kome je povereno održavanje zgrade, o čemu se stara skupština zgrade. Član 15 Kotlarnicom i kućnim instalacijama grejanja u zgradi može rukovoditi samo stručno lice. Skupština zgrade određuje vreme početka, odnosno vreme prestanka korišćenja individualne ili blokovske kotlarnice kojom upravljaju stanari zgrade, s tim što ne može odrediti da grejna sezona i grejni dan traju duže niti da temperatura u prostorijama bude viša nego što to predviđa Odluka o snabdevanju grada toplotnom energijom. Član 16 Skupština zgrade dužna je da na vidnom mestu u zgradi istakne obaveštenje o tome kome se stanari mogu obratiti u slučaju kvara lifta, centralnog grejanja ili drugih uređaja i instalacija i kod koga se nalaze ključevi od prostorija predajne stanice za grejanje, skloništa, strujomera i drugih zajedničkih uređaja, instalacija i prostorija. Član 17 Predsednik skupštine zgrade je dužan da za vreme zime preduzima mere zaštite protiv smrzavanja i prskanja vodovodnih instalacija u zajedničkim prostorijama. Član 18 Prilikom uređenja dvorišta treba, po mogućstvu, odrediti i urediti prostor za igru i zabavu dece. Skupštine susednih stambenih zgrada mogu sporazumno urediti zajednički prostor za potrebe dece i stanara. Član 19 Zabranjeno je u stanovima i zajedničkim prostorijama izvođenje radova na postavljanju i demontiranju instalacija i uređaja, kao i građevinskih radova kojima se menja namena prostorija, bez odobrenja nadležnog javnog komunalnog preduzeća, odnosno nadležne organizacione jedinice uprave gradske opštine. Član 20 Lica koja izvode radove u zgradi ili spoljnim delovima zgrade dužna su da o tome obaveste predsednika skupštine zgrade i da po obavljenom poslu prostorije ostave u redu. Odredbe stava 1. ovog člana važe i za lica koja postavljaju antene na krovu ili drugim spoljnim delovima zgrade. Radovi iz st. 1. i 2. ovog člana, osim radova na investicionom održavanju stambene zgrade, ne mogu se izvoditi u vreme koje je ovom odlukom određeno kao vreme odmora. Član 21 Spoljni delovi zgrade (vrata, prozori, izlozi i sl.) moraju biti čisti i ispravni. O čistoći i ispravnosti spoljnih delova poslovnih prostorija u zgradi staraju se korisnici tih prostorija, a stanari o ostalim spoljnim delovima zgrade. Vrata, prozori, kapci, roletne i sl. u prizemlju zgrade moraju se koristiti i držati tako da ne ometaju kretanje prolaznika. Prilikom pojedinačne zamene roletni na prozorima i vratima u stanovima i zajedničkim prostorijama mora se voditi računa da roletne budu jednoobrazne sa postojećim roletnama u stambenoj zgradi. Član 22 Pri korišćenju stana i zajedničkih prostorija u zgradi zabranjeno je vikom, bukom, trčanjem, skakanjem, igranjem loptom i sličnim postupcima ometati druge stanare u mirnom korišćenju stana. Korišćenje raznih mašina i uređaja, muzičkih aparata, radio i televizijskog prijemnika, kao i sviranje i pevanje u stanu, odnosno zgradi, dozvoljeno je samo do sobne jačine zvuka. U vreme od 13.00 do 17.00 časova i od 22.00 do 6.00 časova stanari se moraju ponašati na način koji obezbeđuje potpuni mir i tišinu u zgradi (vreme odmora). Član 23 Skupština zgrade određuje mesto i vreme tresenja tepiha, posteljnih i drugih stvari. Zabranjeno je tresenje sa prozora, balkona, lođa i terasa. Član 24 Zabranjeno je bacati ili ostavljati otpatke, smeće i nečistoću na stepeništu ili drugim zajedničkim prostorijama, uređajima u zgradi i u dvorištu, kao i pušenje u liftu, na stepeništu i hodniku. Zabranjeno je prljati ili na bilo koji način oštećivati zidove, vrata, prozore, uređaje i druge delove zgrade. Član 25 Stanari mogu, u skladu sa posebnim propisima, držati pse, mačke i druge životinje, samo u svojim stambenim prostorijama, u kom slučaju su dužni da vode računa da te životinje na stvaraju nečistoću u zajedničkim prostorijama i da ne narušavaju mir i tišinu u zgradi. Član 26 U pogledu mesta i načina držanja kućnog smeća, kao i otpadaka koji ne spadaju u kućno smeće, primenjuju se odgovarajući propisi grada. III NADZOR Član 27 Nadzor nad sprovođenjem odredaba ove odluke vrši organizaciona jedinica uprave nadležna za poslove komunalne inspekcije ako pojedini poslovi toga nadzora nisu posebnim propisima stavljeni u nadležnost drugog organa. U okviru prava staranja o primeni odredaba ove odluke, predsednik skupštine zgrade pruža pomoć organu iz stava 1. ovog člana tako što ukazuje na pojedine propuste stanara i daje potrebne podatke o stanarima koji se ne pridržavaju kućnog reda u stambenim zgradama. IV KAZNENE ODREDBE Član 28 Novčanom kaznom od 250 do 25.000 dinara kazniće se: 1. ko stambene prostorije i uređaje u stanu koristi protivno njihovoj nameni, ili ko ih koristi na način kojim se one oštećuju, ili ko vodovodne instalacije za vreme zime ne zaštiti od smrzavanja i prskanja (član 4. stav 1. i član 17); 2. ko zajedničke prostorije u zgradi posle upotrebe ne očisti ili ne dovede u red (član 4. stav 2); 3. ko natpise i reklame ne ukloni i prostor na kome su bili postavljeni ne dovode u ispravno stanje (član 5. stav 2); 4. ko ne održava uredno broj kojim je obeležen stan (član 6. stav 1) i predsednik skupštine zgrade ako ne istakne ažuran spisak stanara (član 6. stav 3); 5. ko zajedničke prostorije i uređaje u zgradi koristi protivno njihovoj nameni ili na način kojim se one oštećuju, ili ko u zajedničkim prostorijama i dvorištima drži stvari čije je držanje u tim prostorijama, odnosno dvorištima, zabranjeno (član 7); 6. ko postupi suprotno odredbama člana 8. stav 2; 7. ko ne održava čistoću na ulazima, stepeništu, zajedničkim hodnicima i dvorištu i ne obezbedi nesmetan i slobodan prolaz kroz ove prostorije i dvorište (član 9. stav 1); 8. ko na prozoru, balkonu, lođi ili terasi, drži neobezbeđene saksije sa cvećem ili druge predmete koji padom mogu povrediti, oštetiti ili uprljati prolaznike i vozila (član 11. stav 3); 9. ko ogrevni materijal drži na mestu koje za to nije određeno, ili ko u stanu ili na drugom mestu koje za to nije predviđeno cepa ogrevni materijal (član 12. st. 1. i 3); 10. ko ne zaključava ulazna vrata zgrade u vreme kada ona moraju biti zaključana (član 13); 11. ko postupi protivno odredbi člana 15. stav 1. ove odluke; 12. predsednik skupštine zgrade ako ne postupa shodno odredbama člana 17; 13. ko postupi suprotno odredbama člana 19; 14. ko vrata, prozore, kapke, roletne i sl. u prizemlju zgrade koristi tako da ometaju kretanje prolaznika (član 21. stav 3); 15. ko trese tepihe, posteljine ili druge stvari na mestu ili u vreme koje za to nije određeno ili ove stvari trese sa balkona, prozora, lođa ili terasa (član 23); 16. ko baca ili ostavlja otpatke, drugo smeće i nečistoću po stepeništu ili drugim zajedničkim prostorijama, uređajima u zgradi, kao i u dvorištu, ili ko prlja i na bilo koji način oštećuje zidove, vrata, prozore, uređaje i druge delove zgrade (član 24); 17. ko postupi protivno odredbi člana 25. ove odluke. Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se pravno lice novčanom kaznom od 5.000 do 500.000 dinara, a preduzetnik novčanom kaznom od 2.500 do 250.000 dinara. Odgovorno lice u pravnom licu za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 2.500 do 25.000 dinara. Član 29 Novčanom kaznom od 5.000 do 500.000 dinara kazniće se pravno lice, a novčanom kaznom od 250 do 25.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu za prekršaj iz člana 22. ove odluke. Za prekršaj iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom od 2.500 do 250.000 dinara kazniće se preduzetnik. Za prekršaj iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom od 250 do 25.000 dinara kazniće se fizičko lice. Član 30 Novčanom kaznom od 10.000 dinara kazniće se pravno lice i preduzetnik, a novčanom kaznom od 2.500 dinara odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice za prekršaj iz člana 22. ove odluke. Novčanom kaznom od 2.500 dinara kazniće se stanar za prekršaj iz člana 11. st. 1. i 2, 24. i 25. ove odluke. Novčanu kaznu iz st. 1. i 2. ovog člana naplaćuje na licu mesta komunalni inspektor. V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 31 Predsednik skupštine zgrade dužan je da na vidnom mestu u zgradi istakne ovu odluku, kao i izvode iz Odluke o merama za zaštitu od požara (odredbe koje se odnose na smeštaj i držanje zapaljivih tečnosti, gasova, eksplozivnih materija i čvrstih zapaljivih materija, kao i ostale koje propisuju mere za zaštitu građevinskih objekata od požara). Ukoliko u stambenoj zgradi ili stambenom bloku postoje skloništa, moraju da budu istaknuti izvodi iz Odluke o civilnoj zaštiti (odredbe koje se odnose na upravljanje, održavanje i korišćenje skloništa) sa naznakom gde se ovako sklonište nalazi. Član 32 Dana 8. maja 1983. godine, kao dana stupanja na snagu Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama ("Službeni list grada Beograda", broj 11/83) prestala je da važi Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama ("Službeni list grada Beograda", broj 12/75 - prečišćen tekst i 1/81), koju je donela Skupština grada Beograda i odluke o kućnom redu u stambenim zgradama koje su donele skupštine i opštine: Barajevo, Grocka, Mladenovac, Lazarevac, Obrenovac i Sopot. Samostalni član Odluke o izmenama i dopunama Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama ("Sl. list grada Beograda", br. 6/99) Član 4 Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Beograda". Samostalni član Odluke o izmeni Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama ("Sl. list grada Beograda", br. 11/2005) Član 6 Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Beograda".

27.05.2014.

UPLATNI RAČUN GRADA ZA POMOĆ


Grad Beograd otvorio uplatni račun za uplatu sredstava građana i pravnih lica koji žele da pomognu svojim sredstvima u rešavanju problema izazvanih elementarnom nepogodom koja je pogodila Beograd i celu Srbiju. Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa grada glase: 840-744141843-14, u pozivu na broj: model 97, a u nastavku 39-501-04. Zainteresovani građani sve dodatne informacije mogu dobiti besplatnim telefonskim pozivom na broj 0800-110-011. Preuzeto sa sajta Grada Beograda

12.05.2014.

SPISAK STANARA


Na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, spisak stanara je uklonjen iz prizemlja naše zgrade.Objavljivanje podataka je moguće samo uz pisani pristanak svakog pojedinačnog stanara.

25.02.2014.

KOLEKTIVNO STANOVANJE


Sto se tice skupstine zgrade opstine su totalno nezainteresovane da stvari postave na svoje mesto.Grad takodje... Trebalo bi vise medijske paznje posvetiti problemu kolektivnog života u stambenim zgradama, da gradjani shvate da zive u kolektivu i da zajednicki moraju resavati sve zajedničke probleme. Kada skupština zgrade izabere predsednika ,mnogi neupućeni smatraju da su izabrali domara.Stambeni zakon daje premalo ovlašćenja predsedniku a obaveza i odgovornosti dosta i sve to bez novčane naknade.

PITANJE ZA OPŠTINU VOŽDOVAC

PITANJE ZA OPŠTINU VOŽDOVAC: Da li su u ovoj godini planirana sredstva za uredjenje ulaza u stambenim zgradama i koji su uslovi za prijavu? ODGOVOR OPŠTINE VOŽDOVAC: Na osnovu dobijenih informacija od nadležnih službi sredstva će biti planirana tek posle 01.06.2014.godine kad se usvoji budzet Grada a zatim i budzet Opštine. Odeljenje za privredu i finansije

23.02.2014.

OBAVEZNO PROČITATI

Požar, elementarne i sve druge nepogode ili nesreće koje nas mogu zateći?! Molim Vas pročitajte bar da se podsetite... Elementarne nepogode ili nesreće je ono o čemu ne razmišljamo svakodnevno ali moraju biti u našim mislima kako nas ne bi iznenadile i zatekle nespremnim a zakon o tome nalaže obaveze kao i prava na zaštitu od posledica! Pročitajte šta zakon nalaže, šta moramo da uradimo i posedujemo! * * * Požar je realna opasnost u kojoj pored materijalne imovine možete izgubiti i život, te stoga nemojte dozvoliti da vam se dogodi, obezbedite se na vreme! 1. Već koliko sutra, uz pomoć stručnog lica iz najbliže vatrogasne stanice, napravite plan zaštite od požara za vašu zgradu. 2. Iz podruma, garaža, tavana itd. uklonite sve usladištene zapaljive stvari, npr. stare časopise, kutije od farbi, razređivača i sl., kao i stari nameštaj, garderobu itd. 3. Protivpožarna stepeništa i prolaze redovno čistite i OBAVEZNO održavajte prohodnim, jer to vam je najčešće i JEDINI bezbedni put da sačuvate svoj život i život vaše porodice. 4. Prekontrolišite vašu vatrogasnu opremu: aparate, creva, hidrante i održavajte ih u ispravnom stanju. 5. Naučite da pravilno aktivirate protivpožarni aparat i podučite svoje ukućane u tome, jer u slučaju požara nećete imati vremena da pročitate uputstvo za upotrebu na nalepnici aparata. 6. Naučite svoju decu da u slučaju požara pozovu vatrogasce na broj 193. 7. Ukoliko primetite požar ili osetite miris dima u vašem stanu ili zgradi, pozovite vatrogasnu službu i NIKADA nemojte predpostavljati da je neko to već učinio. 8. Ako u toku noći primetite požar, a nemate alarm za slučaj opasnosti, izađite na prozor ili u hodnik i vičite " POŽAR", tako da probudite ukućane i komšije, pa pozovite 193, dajući konkretne podatke o mestu požara: adresa, sprat i broj stana. 9. Ukoliko je požar u nekoj prostoriji vašeg stana, zatvorite vrata te prostorije i isključite el. energiju. Pozovite vatrogasce i evakuišite ukućane, te ako je požar manjeg obima, pokušajte gašenje. Ako je požar većeg obima, napustite stan zatvarajući sva vrata za sobom, u suprotnom će se, zbog dotoka svežeg vazduha požar brzo proširiti na ceo stan. 10.Prilikom evakuacije VAŽNO JE da se svi ukućani okupe u istoj prostoriji, jer deca zbog straha mogu negde da se sakriju. Tek kada su svi na broju, krenite ka izlazu. 11.Pri evakuaciji, spremite se za susret sa gustim dimom i vrelinom, pa ako imate vremena, obujte cipele sa debljim đonom, obucite kaput i obavezno vežite krpe i peškire natopljene vodom preko nosa i usta. 12.Prilikom evakuacije NIKADA NE KORISTITE LIFT zato što se u toku požara oslobađa gust dim koji sadrži mnoga otrovna isparenja koja brzo ispune okno lifta i samu lift kabinu, što prouzrokuje sigurnu smrt od gušenja za sve koji se u liftu nalaze. 13.Ukoliko niste neposredno ugroženi požarom, najbolje je da ostanete iza zatvorenih vrata svog stana. U slučaju da dim počne da prodire oko vrata, natopite peškire i krpe vodom, stavite ih oko štokova i ispred vrata da sprečite prodor dima u stan. Ako je spoljašnji vazduh čist, idite na terasu zatvarujući balkonska vrata za sobom i sačekajte da vatrogasci završe gašenje požara, jer u svom stanu ste najbezbedniji. 14.Neugašeni opušak cigarete NIKADA nemojte bacati kroz prozor ili sa terase, jer će u većini slučajeva završiti u sobi, ili terasi u nekom od stanova ispod vašeg i izazvati požar. 15. Neugašena cigareta je najčešći uzročnik katastrofalnih šumskih požara i nikada je ne izbacujte iz vozila u pokretu. P.S. Ako ste još ponešto zaboravili u vezi sa opasnim situacijama,idete na sajt sa savetima SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE MUP-a SRBIJE. * Zakon o zaštiti od požara Ovako kaže zakon! Vlasnici stanova dužni su da sami kupe protivpožarnu opremu u zgradama. Prema novom zakonu o zaštiti od požara, skupština stanara mogla bi da plati kaznu i do milion dinara ako ne obezbedi odgovarajuću opremu! Zato Vas molim pročitajte šta kaže Zakon o zaštiti od požara i čega se moramo pridržavati kada je o ovom zakonu reč! Evo nekoliko važnih Znam da znate ali ovakvo je stanje koje su inspektori zatekli na terenu! Gotovo 90 odsto zgrada nema odgovarajuće protivpožarne aparate i ispravne hidrante. Prema novom zakonu o zaštiti od požara, koji je stupio na snagu još u septembru 2010.g, skupštine stanara mogle bi zbog toga da plate kaznu i do milion dinara, a odgovorno lice (predsednik skupštine) od 10.000 do 50.000 dinara. Javno preduzeće "Gradsko stambeno" je nedavno istraživalo snabdevenost stambenih zgrada protivpožarnom opremom i došlo do poražavajućih rezultata: Aparati su na meti lopova! U 14.000 stambenih zgrada koje imaju ugovore sa našim preduzećem o održavanju, trebalo bi da postoji oko 20.000 protivpožarnih aparata, a ima ih svega 3.200. U zgradama koje bi trebalo da imaju hidrantsku mrežu sa oko 15.000 hidranata, u više od 13.000 slučajeva nedostaju creva, mlaznice ili točkići na ventilu. Obaveza je skupštine stanara, odnosno vlasnika stanova, da nabave protivpožarne aparate, creva i mlaznice za zgrade koje imaju hidrantsku mrežu, dok je obaveza "Gradskog stambenog", za zgrade koje su nam poverile poslove održavanja tih sistema, da održavamo hidrantske instalacije - navode u "Gradskom stambenom". * * * * * Ono na šta treba obratiti pažnju u ovom zakonu su sankcije, ukoliko se ne pridržavamo slova zakona šta nam sledi?! Evo nekoliko članova ovog zakona: Prekršaji odgovornog lica lokalne samouprave - Skupštine stanara! Član 83. Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se odgovorno lice u nadležnom organu ako: 1) ne donese sanacioni plan (član 16. st. 2. i 3); 2) ne donese Plan zaštite od požara (čl. 20. i 22); 3) ne obavesti Ministarstvo o donošenju prostornog i urbanističkog plana u roku od 60 dana od dana određenog za razmatranje (član 29. stav 2); 4) ne pribavi saglasnost Ministarstva iz člana 36. stav 1. ovog zakona; 5) ne organizuje osnovnu obuku zaposlenih iz oblasti zaštite od požara u propisanom roku i ne vrši praktičnu proveru znanja zaposlenih u propisanom roku (član 53. st. 1. i 5). Prekršaji fizičkog lica Član 84. Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako: 1) gradi ili postavlja objekte i druge zapreke na putevima, prolazima, platoima i sličnim prilazima objektima koji su predviđeni za prolaz vatrogasnih vozila ili evakuaciju ljudi i imovine ugroženih požarom (član 41); 2) loži otvorenu vatru u šumi i na udaljenosti od 200 m od ruba šume suprotno članu 46. ovog zakona; 3) smešta zapaljivi materijal na prostoru suprotno članu 48. Zakona; 4) za vreme žetve... hmmm, nije za nas ili...?! 5) spaljuje ostatke ..., smeće i biljne ostatke na otvorenom prostoru (član 50. stav 1); 6) ne organizuje protivpožarnu stražu (član 51); pa i ovo se ne odnosi na nas ali u ovom članu je! 7) primeti neposrednu opasnost od izbijanja požara ili požar a ne ukloni opasnost, odnosno ne ugasi požar ili o požaru bez odlaganja ne obavesti nadležnu vatrogasnu jedinicu ili policijsku stanicu (član 71. stav 1); 8) lažno prijavi požar ili drugu tehničko-tehnološku nesreću (član 71. stav 2).... Ovo je privuklo pažnju a ostatk pročitajte u Zakonu o zaštiti od požara. * Uredba o obaveznim sredstvima i opremi... Uredba o obaveznim sredstvima i opremi za licnu, uzajamnu i kolektivnu zastitu od elementarnih nepogoada i drugih nesreća! Celu uredbu možete pročitati klikom na ovaj tekst! Građani vlasnici stambenih jedinica, odnosno kuća i vlasnici stambenih zgrada dužni su da, za potrebe lične zastite i spasavanja i zaštite i spasavanja članova porodičnog domaćinstva, kao i imovine, nabave i drže u ispravnom stanju sledeća sredstva i opremu: 1) komplet za pružanje prve medicinske pomoći, koji sadrži: individualni prvi zavoj (12 cm x 5 m) sa jednim jastučetom (16 cm x 10 cm), individualni prvi zavoj (10 cm x 5 m) sa jednim jastučetom (12 cm x 10 cm), kaliko zavoj (8 cm x 5 m), sterilnu gazu po ¼m – pojedinačno pakovanje (80 cm x 25 cm), sterilnu kompresu od gaze – pojedinačno pakovanje (20 cm x 20 cm), hanzaplast (10 cm x 8 cm),lepljivi flaster (1 cm x 1 m), trouglu maramu veličine 100cm x 100 cm x 140 cm i gustoće 20 x 19, sigurnosnu iglu (zihernadlu), nožić za brijanje sa jahačem za paranje odela i polivinilske rukavice – kesa (70 cm x 40 cm), vazelinske gaze, gumenu povesku (1,25 m x 60 cm), jod (povidon) i jednokratne rukavice; 2) dezinfekciona sredstva – 2 dcl alkohola 70 %; 3) priručna sredstva za dekontaminaciju – sode bikarbone jednu kutiju; 4) aparat za gašenje početnih požara – S-6 ili ekvivalentan njemu.
Iz priručnika za ponašanje u vanrednim situacijama.

07.02.2014.

PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA IMOVINE


Dana 07.02.2014.godine u našu stambenu zgradu je postavljeno četiri protiv požarna aparata tipa "S-6" i to na 1,2,4 i 6-om spratu. Zgrada je nekad imala protiv požarne aparate, ali su oni vremenom nestali. Svesni činjenice da u zgradi nemamo ugrađene hidrante radi protiv požarne bezbednosti objekta i ljudi, na sednici održanoj 18.01.2014.godine odlučeno je da se protivpožarni aparati kupe sredstvima stambene zgrade.Kupovinu i ugradnju protvpožarnih aparata smo obezbedili preko preduzeća "VATROSPREM" proizvodnja iz Beograda, Kumodraška broj 178. Kontakt telefon 2464-331, 2466-528.

16.01.2014.

SANIRANA NASTREŠNICA


Danas su majstori angažovani od strane JP "GRADSKO STAMBENO" sanirali nastresnicu iznad ulaznih vrata. Ovim putem im se zahvaljujemo.

14.12.2013.

PROVALA U PODRUMSKE PROSTORIJE

Provala u podrumske prostorije po treći put.Potrebno je obratiti pažnju na nepoznata lica kada se pojave u zgradi.

25.11.2013.

ODGOVOR JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija"


ODGOVOR JKP "BVK" Poštovani, Ekipa JKP-a "Beogradski vodovod i kanalizacija" je dana 14.11.2013.godine izašla na teren u ul.Borivoja Stevanovića 12v i zamenila vodomer za objekat na pomenutoj adresi čime je sprečeno dalje curenje vode. Tom prilikom je takodje konstatovano da zatvarači ispred i iza vodomera ne cure i u ispravnom su stanju. S poštovanjem. GENERALNI DIREKTOR JKP "BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA" mr.Cvijo Babić, dipl.inž.maš.

13.11.2013.

IZVOR-DNEVNI LIST 24 SATA


Račun za vodu im tri puta veći, a troše isto kao i ranije Autor: M. Beljan 13.11.2013. - 00:02 Komentara (0) Stanari zgrade u Ulici Borivoja Stevanovića 12V u beogradskom naselju Medaković hvataju se za glavu i pitaju se kako su im poslednjeg meseca računi za vodu tri puta veći nego ranije iako niko od njih nije drastično povećao potrošnju. Žitelji Medakovića šokirani računima za vodu KAP - Račun za vodu mi je 300 odsto veći nego ranije, a iznos za komunalne usluge nam se uvećava svakog meseca. Oni nas pljačkaju - žali se Branislav Bančić, jedan od onih koji smatra da je oštećen. Zagorka Pavlović, njegova komšinica, kaže da u zgradi u Borivoja Stevanovića br. 12 “niko ne pere tepihe ni kola”. - Mi u vikendici imamo bazen i plaćamo manje račune za vodu nego ovde u stanu. Ovde nemamo bašte, pa da kažemo da neko zaliva - žali se Zagorka. Komplikovan sistem obračuna potrošnje mnoge korisnike dovodi do zabune. - Za raspodelu ukupne potrošene vode po stanovima Skupština stanara opredeljuje se za jedan od dva kriterijuma: po broju članova domaćinstva ili po površini stana - objašnjavaju u JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“. Poseban problem mogu biti neispravne instalacije, dodaju u Vodovodu, a samo jedna česma koja kaplje može da „iskapa” kubik vode dnevno (oko 1.000 litara). U slučaju pokvarenog vodokotlića, taj broj može i da se udesetostruči. Ono što je posledica jeste da zbog kvara u jednom stanu trošak kasnije plaćaju svi stanari zgrade. - Potrošačima se savetuje da provere da li postoji potrošnja kada su sva točeća mesta zatvorena. Pod unutrašnjim instalacijama podrazumevaju se sve instalacije koje se nalaze posle glavnog vodomera. Ako se brojčanik na vodomeru okreće, to je pokazatelj da voda na unutrašnjim instalacijama potrošača negde nekontrolisano otiče - objašnjavaju u vodovodu, i dodaju da je proveravanje unutrašnjih instalacija nadležnost „Gradskog stambenog”, dok se o instalacijama u stanu brinu potrošači. Iako je svima koji se šokiraju potrošnjom prva asocijacija bazen, kao i gospođi Pavlović, treba reći i da potrošači često nisu svesni koliko se zaista vode potroši. Naime, jedno pranje ruku je desetak litara vode, desetak “povlačenja vode” vodokotlića na dan je stotinak litara... U JKP-u „Vodovod i kanalizacija” kažu da je njihova obaveza da vodomere očitavaju dva puta godišnje, ali da u proseku to čine pet puta u toku godine. Rešenje su individualni vodomeri ZAHTEV - Potrošači imaju mogućnost da ugrade individualne vodomere u svoje stanove. Za ugradnju individualnog vodomera potrebno je da svi stanari daju saglasnost. U troškove ugradnje individualnih vodomera uključuje se izdavanje uslova, saglasnost na tehničku dokumentaciju i dodatni vodomer. Pored ovih troškova, podnosilac zahteva snosi troškove i izrade projekta i radova na terenu, objašnjavaju u JKP „Vodovod i kanalizacija”.

ZAHTEV- JKP "Beogradski vodovod i analizacija"


Postovani, Ispred glavnog ulaza Borivoja Stevanovica 12v nalazi se šaht sa ventilima koji je u vašoj nadležnosti. Molimo vas da zamenite ventile jer cure a tu se nalazi i sat za vodu. Vremenom ce se šaht napuniti vodom i potopiti i sat, pa će šteta biti mnogo veća. Srdačan pozdrav, Skupština zgrade Borivoja Stevanovića 12V Zamenik predsednika PS Zahtev je prosledjen BVK-u 17.02.2013.godine

25.09.2013.

SEČA SUVOG GRANJA


Oko nase zgrade radnici JKP Gradsko zelenilo su isekli suvo granje i potkresali granje oko ulicne rasvete.

09.09.2013.

OGLEDALA

Postavljena su ogledala u velikom i malom liftu. Nažalost posle kraćeg vremena neko je u malom liftu razbio ogledalo.

24.04.2013.

Novi tržni centar na Voždovcu

Stadion na krovu, velnes, prodavnice na 28.000 kvadrata... Šoping centar „Stadion“ na Voždovcu (Zaplanjska 32) biće otvoren 25. aprila u 10 sati. „Stadion“ se prostire na oko 75.000 kvadrata, s fudbalskim terenom na krovu. Posetioce na dan otvaranja očekuje bogat muzički i zabavni program (di-džejevi, saksofonisti, žive statue i umetnici na štulama, koncert Željka Joksimovića od 18 sati), nagradne igre i brojni popusti. I najmlađi će imati svoj kutak uz kreativne radionice i animatore. Dan ranije, 24. aprila, biće organizovano gala veče za zvanice iz javnog života. Površina maloprodajnog dela centra je 28.000 kvadratnih metara i u njemu će se nalaziti najpoznatiji svetski i domaći modni brendovi, ugostiteljski objekti i različiti zabavni sadržaji. Svoje radnje u ovom centru imaće i H&M, C&A, Tom Tailor, Deichmann, New Yorker... Fudbalski stadion na trećem spratu izgrađen je u skladu s važećim UEFA standardima i ima kapacitet od 5.000 mesta, kao i VIP lože za multifunkcionalnu upotrebu. Stadion će biti i domaćin kulturnih događaja. Na trećem spratu se nalazi i moderno opremljen velnes centar površine 800 kvadratnih metara, kao i ekskluzivan restoran iz kojeg se pruža sjajan pogled na panoramu Beograda. „Stadion“ je četvrti objekat u Evropi na čijem se krovu nalazi fudbalski teren i zbog toga spada u jednistvenu građevinu. Dizajn omogućava idealne uslove za sportske događaje, ali i gledaoce. Ukupna investicija iznosi 50 miliona evra, ovakav sistem gradnje prvi put je primenjen u našoj zemlji, a biće otvoreno oko 800 novih radnih mesta. Izvor 24sata.

19.04.2013.

VATRENE STENICE OKO ZGRADE

Vatrene stenice-crvene bube su se pojavile oko nase zgrade i ulaze u hodnik. Molimo sve koji znaju kojim sredstvima se unistavaju da nam pisu.

17.04.2013.

Odgovor JP "Gradsko stambeno" za popravku nastresnice


Postovani, Kako je stub bio sklon padu, uradjen je u najkracem mogucem roku. Nadstresnica ce biti popravljena u toku ove gradjevinske sezone. S postovanjem, JP "Gradsko stambeno"

16.04.2013.

POJAVA BEZOPASNIH „VATRENIH STENICA“ NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA


Poslednjih dana u Beogradu uočena je pojava „vatrenih stenica“ (Pirrhocoris apterus) ili kako ih građani nazivaju „crvenih buba“, koje su bezopasne i uglavnom naseljavaju stabla lipe u parkovima, drvoredima ili zelene površine između zgrada. Prepoznatljive su po svojoj crveno-crnoj boji sa dve crne tačke na kraju tela i neugodnom mirisu. Duži vremenski period suše sa visokim temperaturama u toku prethodne godine i blaga zima kakva je bila ova za nama, pogodovali su povećanju brojnosti vatrenih stenica. Njihov životni ciklus se završava hibernacijom, sa padom spoljašne temperatute i smanjenjem dužine dana, kada se skupljaju na deblima i granama, praveći zajednice sa po više stotina hiljada jedinki, nakon čega se aktiviraju sa prvim sunčanim i toplijim danima. Ne smatraju se štetnim organizmima, jer ne oštećuju stabla, već ih koriste samo kao stanište, a nisu opasnosne ni po zdravlje ljudi i životinja, jer ih ne ujedaju i ne prenose parazite i bolesti. Ovim organizmima krila su srasla i ne mogu da lete, već nošene vetrom upadaju u stanove ili sa grana koje dodiruju zgradu, što predstavlja neprijatnost. JKP „Zelenilo Beograd“ redovno prati prisustvo „vatrenih stenica“ na stablima u parkovima, drvoredima i na zelenim površinama. Prema Programu redovnog održavanja javnih zelenih površina, Služba za ekologiju i zaštitu javnog zelenila ne vrši hemijsko tretiranje stabala u okviru stambenih naselja iz bezbedonosnih razloga. Tretiranje se izbegava usled velike mogućnosti kontaminacije životne okoline, već samo u pojedinačnim slučajevima, na osnovu ozbiljnosti problema, a uzimajući u obzir i tehničku izvodljivost tretiranja (prilaz prskalice, blizina zgrade, frekvetnost i dr.). JKP „Zelenilo Beograd“ Preuzeto sa sajta http://www.zelenilo.rs/

07.04.2013.

PROVALA U PODRUMSKE PROSTORIJE


Ponovo provala u podrumske prostorije, ali ovoga puta kroz prozor jer ulazak na vrata bi bio zabelezen video zapisom.

30.03.2013.

PANIK RASVETA


Sistem protivpanične rasvete je postavljen u velikom liftu čija je funkcija da nakon gubitka glavnog napajanja u zgradi osigura da ljudi bezbedno i bez panike sacekaju strucna lica da ih oslobode iz lifta.

KOMANDNA TABLA U VELIKOM LIFTU

Na osnovu podnetog zahteva JP Gradsko stambeno je zamenilo komandnu tablu u velikom liftu.

STUB ISPRED ULAZA


Juce su predstavnici JP Gradsko stambeno Beograd sanirali stub ispred zgrade, koji je zbog jakog vetra predstavljao opasnost za prolaznike. Hvala na blagovremenoj intervenciji

24.03.2013.

ŠTEDNJA ZAJEDNIČKE ELEKTRIČNE ENERGIJE


U cilju štednje zajedničke električne energije koju troše sijalice na ulazu u zgradu ugradili smo fotosenzor-automatsku kontrolu uključivanja sijalica prema potrebi. Što se tiče osvetljenja u samoj zgradi sistem prepoznaje "dan i noć" i aktivira svetlost samo kada je to potrebno.Sistem osvetljenja ispred zgrade su reflektori koji takodje prepoznaju dan i noć i aktiviraju odredjenu svetlost samo noću kada se u odredjenom prostoru pojavi osoba. Instalacijom ovih sijalica se postiže ušteda električne energije od 50% do 70% u odnosu na klasičnu primenu sijalica. U narednom periodu planiramo da na svim spratovima ugradimo sijalice koje će se aktivirati kada se pojavi osoba u odredjenom prostoru, a radi manje potrošnje električne energije. Izvodjač radova je Sky Servis, i ovim putem se zahvaljujemo na profesionalno odradjenom poslu. Kontakt telefon 065-3095095

20.03.2013.

VIDEO NADZOR ZGRADU ČUVA

Na osnovu Odluke donete na Sednici skupštine zgrade dana 10.10.2012. godine da se uvede video nadzor u zgradi,ugradnja i instalacija video nadzora je završena. Četiri video kamere će nadgledati prizemlje zgrade i verujemo da će čuvati imovinu naše zgrade, omoguciti vecu bezbednost stanara,sprečiti bacanje reklamnog materijala iz ptt sandučića na pod i ostavljanje smeca po hodnicima.Sliku kamera možete posmatrati preko Vaših TV prijemnika.Sistem je osmišljen tako da na jednom ekranu posmatrate četiri kamere odjednom, pri čemu se na ekranu prikazuje datum i sat. Sliku tražite normalno kao i neki kanal TV programa. Takodje su postavljeni reflektori sa senzorom na ulazima zgrade i elektronska brava na jednom od ulaza.

Izvodjač radova je Sky Servis, i ovim putem se zahvaljujemo na profesionalno odradjenom poslu. 

Kontakt telefon 065-3095095

NUŽNO SVETLO

U skladu sa Ugovorom o održavanju stambenih zgrada, JP "Gradsko stambeno" je u toku marta osposobilo za upotrebu APA uređaje-automatsko punjenje akumulatora i instalacije za nužno svetlo a mi imamo zadatak da kupimo sijalice i stavimo zastitu da se ne mogu skidati samo kada je to potrebno.

18.03.2013.

PROVALA U PODRUMSKE PROSTORIJE

Pokazalo se da video nadzor stvarno čuva zgradu

Obijanje podrumskih prostorija se dogodilo 09.03.2013.godine u periodu od 16,37 do 17,30 časova Sigurnosne kamere su snimile ulazak N.N.lica u podrumske prostorije iz kojih odnosi dve plinske boce.Kamere su snimile kretnje N.N.lica u zgradi. Na snimcima je tako zabeleženo: dolazak u zgradu,kretanje po hodnicima, ulazak u podrumske prostorije,izlazak iz podrumskih prostorija sa plinskim bocama i dvoja kolica i napuštanje zgrade. Potrebno je obratiti pažnju na nepoznata lica kada se pojave u zgradi.

10.03.2013.

RACUN SKUPSTINENOVI RAČUN ZA SKUPŠTINU ZGRADE  OTVOREN KOD POŠTANSKE ŠTEDIONICE
200-2626110101862-62

28.02.2013.

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2012.годину

Podaci o obvezniku Матични број(Јmб): 17734881 Пословно име: SKUPŠTINA ZGRADE BR.12 B, BORIVOJA STEVANOVIĆA Правна форма: - Делатност: 9499-Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja PRIVREDNI SUBJEKT NIJE OBVEZNIK REVIZIJE ТОК ПРИЈЕМА, ОБРАДЕ И РЕГИСТРАЦИЈЕ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА РЕДОВАН ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2012. ЕВИДЕНТИРАН ПОД БРОЈЕМ: ФИ 74839/2013 ОД 08.03.2013. ПОТВРДА О РЕГИСТРАЦИЈИ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА, КОЈА ЈЕ ПОСЛАТА ПОШТОМ 14.03.2013 НА АДРЕСУ : KEY ACCOUNT D.O.O. - 11050 BEOGRAD 22, Gospodara Vučića 198, ЈЕ УРУЧЕНА. Preuzeto sa sajta Agencije za privredne registre

22.02.2013.

Годишњи финансијски извештај за 2012.

Обвезник доставља редовни годишњи финансијски извештај на обрасцима прописаним за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике у једном примерку:
             •Биланс стања
             •Биланс успеха
             •Статистички анекс
Уз редовни годишњи финансијски извештај обвезник доставља и:
•Попуњен Захтев за регистрацију финансијског извештаја - у оригиналу, потписан и оверен у складу са прописима
•Оверу потписа законског заступника (ОП образац) – за обвезника који се не региструје у регистрима које води Агенција, а у случају да овера потписа за тог заступника није раније достављена
•Доказ о уплати накнаде за регистрацију финансијског извештаја
Редовни годишњи финансијски извештаји за 2012. годину, достављају се најкасније до 28. фебруара 2013. године, и то:
•подаци из финансијских извештаја, израђени применом посебне апликације Агенције (XML datoteka) - достављају се преко интернета, посредством посебног web сервиса, а затим обавезно и поштом, у виду препоручене пошиљке која садржи примерке захтева и образаца финансијских извештаја, одштампане применом исте апликације, потписане и оверене у складу са прописима, на адресу:
Агенција за привредне регистре
11000 Београд 6
Поштански фах 1000
•подаци из финансијских извештаја у писаној форми и документација, на адресу :
Агенција за привредне регистре
11000 Београд 6
Поштански фах 5000
Подаци за уплату накнаде за регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја састављеног:
          •у писаној форми износи 1.000,00 динара
          •применом посебне апликације Агенције (XML datoteka) износи 300,00 динара
Уплата накнаде за регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја се врши на:
             •Рачун Агенције за привредне регистре: 840-29775845-87
             •Позив на број одобрења: 09-17734881
За регистрацију финансијског извештаја достављеног после утврђеног рока накнада се увећава за 3000,00 динара.

Преузето са сајта Агенције за привредне регистре

06.02.2013.

ZAVRŠNI RAČUNI ZA 2012 GODINU

ZAKONSKA OBAVEZA SKUPŠTINE ZGRADA, SKUPŠTINE STANARA I KUĆNIH SAVETA

Skupštine zgrada (skupštine stanara, kućni saveti) su obavezni da predaju Završni račun nadležnim institucijama.Poslovne knjige u svemu vode kao i privredna društva (preduzeća), sastavljaju finansijske izveštaje (prave završni račun) i dostavljaju ga APR-u do 28. februara.Ako skupština zgrade ostvaruje prihode na tržištu (najčešće je to prihod od zakupnina, ali i prihod od kamata i prihod od sponzorstva uz učinjene protivusluge) obavezna je Poreskoj upravi dostaviti poreski bilans na Obrascu PBN-1 kao i poresku prijavu na Obrascu PDN, najkasnije do 10. marta.

DRUŠTVO ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE "KEY ACCOUNT" DOO BEOGRAD, GOSPODARA VUČIĆA 198, telefon 011 2412-474, će i ove godine za našu skupštinu uraditi Završni račun za 2012.godinu,elektronskim putem dostaviti Agenciji za privredne registre i Poreskoj upravi-filijala Voždovac gde se nalazi sedište naše skupštine.