03.03.2017.

INTERFONSKA TABLA SA INTEGRISANIM ČITAČEM

Zajedničkim sredstvima finansirali smo zamenu interfonske table koja je postavljena pre više od dvadeset godina (možda 1994). Na jednom ulazu ugradili smo savremenu interfonsku tablu sa integrisanim čitačem kartice, a na drugom ulazu čitač kartice u tabli. Na drugom ulazu postavljena je nova  električna brava. Ovim potezom omogućeno je lakše otvaranje vrata za decu i starije osobe. Angažovali smo izvodjača "ELFON" -kontakt telefon 3945-399 ili 065 29 31-979koji je i pre više od dvadeset godina ugradjivao interfon u našoj zgradi. Kvalitet se pokazao odlično i zato smo odlučili da i ovog puta angažujemo njih. Profesionalnost i poslovnost su na zavidnom nivou, zato su za svaku preporuku.18.02.2017.

SNIMANJE CEVI KAMEROM

Danas je preduzeće "Rastošnica" pokušalo da snimi kuhinjsku horizontalu i da konstatuje šta treba uraditi kako bi se rešio problem daljeg zagušenja navedene horizontale. Snimanje horizontale nije bilo moguće jer nema revizije. Konstatovano je da treba zameniti gajger slivnika i priključiti ga tako da kuhinjska otpadna voda ne ide preko gajgera jer on zadržava masnoću.
Ručno je odgušena kuhinjska horizontala- gajger slivnik i horizontala gajgera.

KANTA ZA PAPIR-REKLAME

Pored poštanskih sandučića postavljena je kanta u koje vlasnici stanova mogu ubacivati reklame kojima nas svakodnevno zatrpavaju.
Kanta ove vrste nije namenjena za kućno smeće.

18.01.2017.

LED RASVETAAngažovani izvodjači JP "Gradsko stambeno" su postavili novu led rasvetu u našem ulazu čija je odlika: 
-ušteda zajedničke električne energije do 80%, koja se ostvaruje  kroz nisku potrošnju energije i duži vek trajanja
-čisto svetlo bez uv zračenja,
-bezbednije svetlo-rad na niskom naponu,
-veoma niska emisija toplotne energije,
-garancija 5 godina
Led rasveta podstiče podizanje kvaliteta života  i kulture stanovanja u zgradi. Zahvaljujemo se izvodjačima koji su profesionalno odradili postavljanje rasvete. 
Led sijalice koje smo sami delimično postavili, demontirane su i iste ćemo i postaviti u zajedničke prostorije (vešernicu i podrume)

22.12.2016.

USVOJEN ZAKON O STANOVANJU


Skupština Srbije usvojila je Zakon o stanovanju i održavanju zgrada koji predviđa obavezne organe zgrade - Skupštinu stanara i upravnika zgrade.

07.12.2016.

ŠTEDNJA ZAJEDNIČKE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Резултат слика за led rasveta

Kako smo planirali da na svim spratovima ugradimo rasvetu koja će štedeti struju to smo i uradili.
Ugradili smo led rasvetu na svakom spratu. Što se tiče osvetljenja u prizemlju zgrade i ispred ulaza gde je interfon, ostaje rasveta koja je postavljena ranije, sistem prepoznaje "dan i noć" i aktivira svetlost samo kada je to potrebno.
Sistem osvetljenja ispred drugog ulaza gde nema interfona je reflektor koji takodje prepoznaje "dan i noć" i aktivira odredjenu svetlost samo noću kada se u odredjenom prostoru pojavi osoba.
Instalacijom ovih sijalica se postiže izuzetna ušteda u potrošnji električne energije, a samim tim i ušteda u novcu. Led rasveta ima sve duži vek trajanja rasvetnog tela koje sada iznosi oko 25.000 radnih sati.  
U narednom period planiramo da osposobimo nužno svetlo u slučaju nestanka struje.

 

15.09.2016.

VIDEO NADZOR U LIFT KUĆICAMA

JP Gradsko stamebno, je postavilo video nadzor u lift kućicama našeg ulaza radi bezbednosti stanara. Na ovaj način su u mogućnosti da prate rad servisera, njihovu ažurnost na terenu  kao i kvalitet izvršenih radova. Postavljanjem video nadzora  su u mogućnosti da spreče  svaki neovlašćeni ulazak i od strane samih stanara koji možda misle da umeju da poprave kvar.
Video nadzor je postavljen u mašinskim kućicama liftovskih postrojenja kojima imaju pristup samo serviseri zaduženi za njihovo funkcionosanje, tako da u svakom trenutku imaju saznanje kada su serviseri bili na liftu, koje su delove zamenili ili popravili, da li su to stručna kvalifikovana lica koja imaju dovoljno iskustva da se bave liftom itd.
Preuzeto sa sajta JP Gradsko stamebno.

08.12.2015.

DOKUMENTАCIJА NEOPHODNА ZА EVIDENTIRАNJE ODLUKА SKUPŠTINE STАNАRА


Dokumentаcijа neophodnа zа evidentirаnje odlukа Skupštine stаnаrа: 

Zаpisnik sа konstititutivne sednice koji trebа dа sаdrži: 
 1. spisаk vlаsnikа stаnovа prisutnih nа skupštini ( štаmpаnim slovimа ispisаnа)
 2. dnevni red
 3.  odluke
  • o izboru predsednikа, zаmenikа i drugih ovlаšćenih licа,
  • o izrаdi pečаtа ( ukoliko gа zgrаdа nemа i trebа dа glаsi nа Skupštinu zgrаde ili Sаvet – аko imа do 10 stаnovа.
  • o održаvаnju stаmbene zgrаde, tj. dа li stаmbenu zgrаdu održаvа JP „Grаdsko stаmbeno“ ili sаmi stаnаri. 
U prvom slučаju dostаviti: 
 • ugovor
 • spisаk prisutnih stаnаrа upotpuniti potpisimа vlаsnikа stаnovа koji su glаsаli zа izbor predsednikа
 • spisаk vlаsnikа stаnovа iz „Infostаnа „ ul. Dаnijelovа br. 33 u Beogrаdu. 
Zа donete odluke morа glаsаti nаjmаnje 51% svih vlаsnikа stаnovа što se proverаvа od strаne službenog licа. - zаpisnik urаditi u dvа primerkа. Obа predаti nа šаlter s tim što će jedаn zаpisnik sа spiskom iz Infostаnа biti zаdržаn, а drugi će se vrаtiti odmаh strаnci sа prijemnim pečаtom i upisаnim brojem predmetа. Tаj drugi primerаk strаnkа će odneti kod pečаtorescа dа urаdi pečаt, - sа pečаtom strаnkа dolаzi kod prаvnikа u sobu 24 i pečаtirа Odluke donete od strаne Skupštine ili Sаvetа. Nа osnovu tаko upotpunjene dokumentаcije Skupštinа dobijа svoj EVIDENCIONI BROJ. - Nа info pultu strankа trаži obrаzаc zа overu potpisа ovlаšćenih licа i nа pultu overe overаvа potpise istih. - Rаdi dobijаnjа MATIČNOG BROJA strаnkа ide u Grаdski zаvod zа stаtistiku ul. Tiršovа br. 1 rаdi dobijаnjа PIB brojа, strаnkа sа svim dokumentimа ide Uprаvu prihodа i posle togа u bаnku rаdi otvаrаnjа žiro rаčunа.

01.07.2015.

PRIJAVE PROBLEMA


Kako bi bilo na usluzi građana 24 sata,a u cilju što efikasnije prijave problema, dobijanja informacija, JP "Gradsko stambeno" je uvelo kol centar: brojeve *011 i na besplatan broj telefona 0800 200 011. Od sada i gluvonemi sugrađani, kojima se može desiti kvar u stanu ili da se zaglave u liftu mogu poslati SMS na 069/2000011. Preuzeto sa sajta JP Gradsko stambeno

15.05.2015.

DERATIZACIJA


Zavod za biocide i medicinsku ekologiju, Trebevićka 16, Beograd, obavlja sistemsko suzbijanje štetnih glodara na teritoriji grada Beograda. Deratizacija se sprovoditi sredstvima na bazi antikoagulanata. U cilju postizanja što boljih rezultata u suzbijanju štetnih glodara i izbegavanja eventualno neželjenih posledica, obaveštavamo stanare da se pridržavaju sljedećeg: 1. Omogućiti izvođačima nesmetan pristup podrumskim prostorijama 2. Sprečiti decu da dođu u dodir sa zatrovanim mamcima 3. Onemogućiti pristup domaćim životinjama zatrovanim mamcima 4. Postavljene mamce nije dozvoljeno dirati niti premeštati 5. Antidot je vitamin K1 6. U slučaju trovanja pozvati Nacionalni centar za kontrolu trovanja na broj:011 / 3608-440 Na sledeće brojeve telefona: 011/355 – 4499; 011/3054 - 000; 011/3054 - 011 и mail zavod@biocidi.org.rs, građani mogu dobiti sve informacije, kao i da prijave pojavu glodara. Preuzeto sa sajta Zavoda biocide i medicinsku ekologiju.

26.06.2014.

Gromobranske instalacije


Poštovani, Većinu stanara u zgradi Borivoja stevanovića 12v interesuje ko i na koji način održava gromobranske instalacije u zgradi (ako ih imamo). Od kada smo se uselili nikad se niko nije pojavljivao da obavlja redovnu kontrolu ili popravku gromobranskih instalacija. Zbog ovakvih vremenskih uslova a i dalekovoda koji je u blizini zgrade molimo da nam razjasnite ovu nedoumicu.

25.06.2014.

ŠTEDNJA ZAJEDNIČKE ELEKTRIČNE ENERGIJE


U cilju štednje zajedničke električne energije na svim spratovima zgrade ugradili smo neonske sijalice koje troše 18W po mestu i uključuju se prema potrebi preko postojećeg automata. Što se tiče osvetljenja u prizemlju zgrade koje je ugradjeno ranije sistem prepoznaje "dan i noć" i aktivira svetlost samo kada je to potrebno.Sistem osvetljenja ispred zgrade su 1 neonka i 1 reflektor, koji takodje prepoznaju dan i noć a reflektor se aktivira samo noću kada se u odredjenom prostoru pojavi osoba. Instalacijom ovih sijalica se postiže ušteda električne energije od 50% do 70% u odnosu na klasičnu upotrebu sijalica.Izvodjač radova je Sky Servis, kontakt telefon 065-3095095 Pored stepenisnog osvetljenja na svakom spratu postoji i takozvano panik svetlo koje treba u narednom periodu osposobiti. To su posebne sijalice koje se pale u slucaju nestanka struje. Naša zgrada ima APA uredjaj koji služi za napajanje nužnih svetala i u slučaju nestanka struje u zgradi,automatski snabdeva hodnik stujom.

01.06.2014.

Odluka o kucnom redu u stambenim zgradama


I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom reguliše se kućni red u stambenim zgradama na teritoriji grada Beograda. Pod kućnim redom u smislu stava 1. ovog člana podrazumevaju se pravila ponašanja vlasnika, odnosno korisnika stanova i drugih posebnih delova zgrade, vezana za korišćenje stanova i drugih posebnih delova zgrade, zajedničkih delova zgrade i zajedničkih uređaja i instalacija u zgradi, kao i druga pitanja kojima se obezbeđuje mirno i nesmetano korišćenje stanova i drugih posebnih delova zgrade. Član 2 O sprovođenju kućnog reda staraju se vlasnici, odnosno korisnici stanova i drugih posebnih delova zgrade i skupština zgrade. Skupštinu zgrade čine vlasnici stanova i drugih posebnih delova zgrade. Skupštinom zgrade rukovodi predsednik skupštine zgrade koji predstavlja i zastupa stambenu zgradu. Član 3 Stanarom, u smislu ove odluke, smatraju se: vlasnik stana koji stanuje u toj zgradi, zakupac stana, podstanar, kao i članovi njihovog porodičnog domaćinstva. Ukoliko se u stambenoj zgradi nalaze poslovne prostorije, stanarom, u smislu ove odluke, smatraće se i vlasnici, odnosno zakupci poslovnih prostorija, kao i lica koja su zaposlena u tim prostorijama. II POSEBNE ODREDBE Član 4 Stambene prostorije i uređaje u stanovima, kao i zajedničke prostorije i zajedničke uređaje u zgradi, stanari su dužni da koriste sa potrebnom pažnjom i da ih čuvaju od oštećenja i kvara. Stanari su dužni da zajedničke prostorije i uređaje posle svake upotrebe očiste i dovedu u red i da ključ od ovih prostorija vrate određenom licu. Član 5 Natpise i reklame na vratima stana stanar može postavljati ukoliko obavlja poslovnu delatnost u skladu sa važećim propisima. Po iseljenju, stanar je dužan da natpise i reklame ukloni i da prostor na kome su bili postavljeni dovode u ispravno stanje. Član 6 Stanovi moraju biti obeleženi brojevima, a stanari su dužni da brojeve uredno održavaju. Ako zgrada ima stan namenjen za stanovanje radnika koji radi na održavanju stambenih zgrada (službeni stan), ovaj stan mora biti obeležen natpisom "službeni stan". U zgradi mora postojati ažuran spisak stanara, o čemu se stara predsednik skupštine zgrade. Član 7 Zajedničke prostorije u zgradi (stepenište, hodnici, podrum, tavan, perionica, prostorija za sušenje i glačanje rublja i sl.) i zajednički ograđen prostor koji pripada zgradi (dvorište) služe za potrebe svih stanara i koriste se u skladu sa njihovom namenom. Zajedničke prostorije ne smeju se koristiti za stanovanje niti izdavati na korišćenje u bilo koje svrhe osim prostorija koje se po posebnim propisima pretvaraju u stanove, poslovne prostorije i ateljeaa. U zajedničkim prostorijama i dvorištima zabranjeno je držati druge stvari osim onih koje su nužne za namensko korišćenje tih prostorija. Član 8 Skupština zgrade određuje raspored korišćenja zajedničkih prostorija i uređaja i stara se o njihovoj pravilnoj upotrebi. Skupština zgrade donosi odluku o tome da li se u dvorištu zgrade mogu držati automobili i druga motorna vozila stanara zgrade. Ako skupština zgrade odluči da se u dvorištu mogu držati automobili i druga motorna vozila stanara zgrade, odrediće deo dvorišta za tu svrhu, vodeći računa da u dvorištu ostane dovoljno prostora za uobičajene zajedničke potrebe stanara. Pri korišćenju zajedničkih prostorija i uređaja stanari su dužni da se pridržavaju utvrđenog rasporeda. Član 9 Stanari su dužni da održavaju čistoću na ulazima, stepeništima, zajedničkim prostorijama i dvorištu zgrade i da obezbede nesmetan i slobodan prolaz kroz ove prostorije i dvorište. Ulazni hodnik i stepenište zgrade koja nema uređaj za automatsko osvetljenje moraju noću biti osvetljeni do zaključavanja ulaznih vrata. Član 10 Za vreme kiše, snega i drugih vremenskih nepogoda prozori na stepeništu, tavanu, podrumu i drugim zajedničkim prostorijama moraju biti zatvoreni. Prozori na podrumu koji se otvaraju radi provetravanja moraju imati gustu žičanu mrežu. Stanari su dužni da sa prozora, balkona, lođa i terasa svoga stana uklanjaju sneg i led. Član 11 Nije dozvoljeno sušiti rublje na otvorenim delovima zgrada (prozori, terase, lođe i balkoni) koji su vidljivi sa ulice ili druge javne površine. Na terasama, lođama i balkonima zabranjeno je držati stvari koje narušavaju izgled zgrade, kao što su: stari nameštaj, sudovi za smeštaj kućnog smeća, ogrevni i drugi materijal i slično. Zabranjeno je na delovima zgrade iz stava 1. ovog člana držati neobezbeđene saksije sa cvećem i druge predmete koji padom mogu povrediti, oštetiti ili uprljati prolaznike i vozila. Član 12 U nedostatku prostorija namenjenih za smeštaj ogrevnog materijala, skupština zgrade određuje mesto gde će pojedini stanari držati ogrevni materijal. Zabranjeno je cepati ogrevni materijal u stanovima i na drugim mestima koja za to nisu određena. Član 13 Ulazna vrata zgrade moraju biti zaključana od 23.00 do 4.00 časa od 1. aprila do 30. septembra, odnosno od 22.00 do 5.00 časova od 1. oktobra do 31. marta. U ostalo vreme ulazna vrata moraju biti otključana, osim ako zgrada ima spoljne signalne uređaje za pozivanje pojedinih stanara. Stanari su dužni da zaključavaju ulazna vrata zgrade u vremenu kada ona po odredbi stava 1. ovog člana moraju biti zaključana. Član 14 Skupština zgrade se stara da se redovno vrši kontrola ispravnosti lifta, protivpožarnih uređaja i uređaja za uzbunu u zgradi. Uputstvo za upotrebu lifta mora biti vidno istaknuto. U slučaju kvara, lift se mora isključiti iz upotrebe, na svim vratima lifta istaći upozorenje da je u kvaru i o nastalom kvaru obavestiti preduzeće kome je povereno održavanje zgrade, o čemu se stara skupština zgrade. Član 15 Kotlarnicom i kućnim instalacijama grejanja u zgradi može rukovoditi samo stručno lice. Skupština zgrade određuje vreme početka, odnosno vreme prestanka korišćenja individualne ili blokovske kotlarnice kojom upravljaju stanari zgrade, s tim što ne može odrediti da grejna sezona i grejni dan traju duže niti da temperatura u prostorijama bude viša nego što to predviđa Odluka o snabdevanju grada toplotnom energijom. Član 16 Skupština zgrade dužna je da na vidnom mestu u zgradi istakne obaveštenje o tome kome se stanari mogu obratiti u slučaju kvara lifta, centralnog grejanja ili drugih uređaja i instalacija i kod koga se nalaze ključevi od prostorija predajne stanice za grejanje, skloništa, strujomera i drugih zajedničkih uređaja, instalacija i prostorija. Član 17 Predsednik skupštine zgrade je dužan da za vreme zime preduzima mere zaštite protiv smrzavanja i prskanja vodovodnih instalacija u zajedničkim prostorijama. Član 18 Prilikom uređenja dvorišta treba, po mogućstvu, odrediti i urediti prostor za igru i zabavu dece. Skupštine susednih stambenih zgrada mogu sporazumno urediti zajednički prostor za potrebe dece i stanara. Član 19 Zabranjeno je u stanovima i zajedničkim prostorijama izvođenje radova na postavljanju i demontiranju instalacija i uređaja, kao i građevinskih radova kojima se menja namena prostorija, bez odobrenja nadležnog javnog komunalnog preduzeća, odnosno nadležne organizacione jedinice uprave gradske opštine. Član 20 Lica koja izvode radove u zgradi ili spoljnim delovima zgrade dužna su da o tome obaveste predsednika skupštine zgrade i da po obavljenom poslu prostorije ostave u redu. Odredbe stava 1. ovog člana važe i za lica koja postavljaju antene na krovu ili drugim spoljnim delovima zgrade. Radovi iz st. 1. i 2. ovog člana, osim radova na investicionom održavanju stambene zgrade, ne mogu se izvoditi u vreme koje je ovom odlukom određeno kao vreme odmora. Član 21 Spoljni delovi zgrade (vrata, prozori, izlozi i sl.) moraju biti čisti i ispravni. O čistoći i ispravnosti spoljnih delova poslovnih prostorija u zgradi staraju se korisnici tih prostorija, a stanari o ostalim spoljnim delovima zgrade. Vrata, prozori, kapci, roletne i sl. u prizemlju zgrade moraju se koristiti i držati tako da ne ometaju kretanje prolaznika. Prilikom pojedinačne zamene roletni na prozorima i vratima u stanovima i zajedničkim prostorijama mora se voditi računa da roletne budu jednoobrazne sa postojećim roletnama u stambenoj zgradi. Član 22 Pri korišćenju stana i zajedničkih prostorija u zgradi zabranjeno je vikom, bukom, trčanjem, skakanjem, igranjem loptom i sličnim postupcima ometati druge stanare u mirnom korišćenju stana. Korišćenje raznih mašina i uređaja, muzičkih aparata, radio i televizijskog prijemnika, kao i sviranje i pevanje u stanu, odnosno zgradi, dozvoljeno je samo do sobne jačine zvuka. U vreme od 13.00 do 17.00 časova i od 22.00 do 6.00 časova stanari se moraju ponašati na način koji obezbeđuje potpuni mir i tišinu u zgradi (vreme odmora). Član 23 Skupština zgrade određuje mesto i vreme tresenja tepiha, posteljnih i drugih stvari. Zabranjeno je tresenje sa prozora, balkona, lođa i terasa. Član 24 Zabranjeno je bacati ili ostavljati otpatke, smeće i nečistoću na stepeništu ili drugim zajedničkim prostorijama, uređajima u zgradi i u dvorištu, kao i pušenje u liftu, na stepeništu i hodniku. Zabranjeno je prljati ili na bilo koji način oštećivati zidove, vrata, prozore, uređaje i druge delove zgrade. Član 25 Stanari mogu, u skladu sa posebnim propisima, držati pse, mačke i druge životinje, samo u svojim stambenim prostorijama, u kom slučaju su dužni da vode računa da te životinje na stvaraju nečistoću u zajedničkim prostorijama i da ne narušavaju mir i tišinu u zgradi. Član 26 U pogledu mesta i načina držanja kućnog smeća, kao i otpadaka koji ne spadaju u kućno smeće, primenjuju se odgovarajući propisi grada. III NADZOR Član 27 Nadzor nad sprovođenjem odredaba ove odluke vrši organizaciona jedinica uprave nadležna za poslove komunalne inspekcije ako pojedini poslovi toga nadzora nisu posebnim propisima stavljeni u nadležnost drugog organa. U okviru prava staranja o primeni odredaba ove odluke, predsednik skupštine zgrade pruža pomoć organu iz stava 1. ovog člana tako što ukazuje na pojedine propuste stanara i daje potrebne podatke o stanarima koji se ne pridržavaju kućnog reda u stambenim zgradama. IV KAZNENE ODREDBE Član 28 Novčanom kaznom od 250 do 25.000 dinara kazniće se: 1. ko stambene prostorije i uređaje u stanu koristi protivno njihovoj nameni, ili ko ih koristi na način kojim se one oštećuju, ili ko vodovodne instalacije za vreme zime ne zaštiti od smrzavanja i prskanja (član 4. stav 1. i član 17); 2. ko zajedničke prostorije u zgradi posle upotrebe ne očisti ili ne dovede u red (član 4. stav 2); 3. ko natpise i reklame ne ukloni i prostor na kome su bili postavljeni ne dovode u ispravno stanje (član 5. stav 2); 4. ko ne održava uredno broj kojim je obeležen stan (član 6. stav 1) i predsednik skupštine zgrade ako ne istakne ažuran spisak stanara (član 6. stav 3); 5. ko zajedničke prostorije i uređaje u zgradi koristi protivno njihovoj nameni ili na način kojim se one oštećuju, ili ko u zajedničkim prostorijama i dvorištima drži stvari čije je držanje u tim prostorijama, odnosno dvorištima, zabranjeno (član 7); 6. ko postupi suprotno odredbama člana 8. stav 2; 7. ko ne održava čistoću na ulazima, stepeništu, zajedničkim hodnicima i dvorištu i ne obezbedi nesmetan i slobodan prolaz kroz ove prostorije i dvorište (član 9. stav 1); 8. ko na prozoru, balkonu, lođi ili terasi, drži neobezbeđene saksije sa cvećem ili druge predmete koji padom mogu povrediti, oštetiti ili uprljati prolaznike i vozila (član 11. stav 3); 9. ko ogrevni materijal drži na mestu koje za to nije određeno, ili ko u stanu ili na drugom mestu koje za to nije predviđeno cepa ogrevni materijal (član 12. st. 1. i 3); 10. ko ne zaključava ulazna vrata zgrade u vreme kada ona moraju biti zaključana (član 13); 11. ko postupi protivno odredbi člana 15. stav 1. ove odluke; 12. predsednik skupštine zgrade ako ne postupa shodno odredbama člana 17; 13. ko postupi suprotno odredbama člana 19; 14. ko vrata, prozore, kapke, roletne i sl. u prizemlju zgrade koristi tako da ometaju kretanje prolaznika (član 21. stav 3); 15. ko trese tepihe, posteljine ili druge stvari na mestu ili u vreme koje za to nije određeno ili ove stvari trese sa balkona, prozora, lođa ili terasa (član 23); 16. ko baca ili ostavlja otpatke, drugo smeće i nečistoću po stepeništu ili drugim zajedničkim prostorijama, uređajima u zgradi, kao i u dvorištu, ili ko prlja i na bilo koji način oštećuje zidove, vrata, prozore, uređaje i druge delove zgrade (član 24); 17. ko postupi protivno odredbi člana 25. ove odluke. Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se pravno lice novčanom kaznom od 5.000 do 500.000 dinara, a preduzetnik novčanom kaznom od 2.500 do 250.000 dinara. Odgovorno lice u pravnom licu za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 2.500 do 25.000 dinara. Član 29 Novčanom kaznom od 5.000 do 500.000 dinara kazniće se pravno lice, a novčanom kaznom od 250 do 25.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu za prekršaj iz člana 22. ove odluke. Za prekršaj iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom od 2.500 do 250.000 dinara kazniće se preduzetnik. Za prekršaj iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom od 250 do 25.000 dinara kazniće se fizičko lice. Član 30 Novčanom kaznom od 10.000 dinara kazniće se pravno lice i preduzetnik, a novčanom kaznom od 2.500 dinara odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice za prekršaj iz člana 22. ove odluke. Novčanom kaznom od 2.500 dinara kazniće se stanar za prekršaj iz člana 11. st. 1. i 2, 24. i 25. ove odluke. Novčanu kaznu iz st. 1. i 2. ovog člana naplaćuje na licu mesta komunalni inspektor. V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 31 Predsednik skupštine zgrade dužan je da na vidnom mestu u zgradi istakne ovu odluku, kao i izvode iz Odluke o merama za zaštitu od požara (odredbe koje se odnose na smeštaj i držanje zapaljivih tečnosti, gasova, eksplozivnih materija i čvrstih zapaljivih materija, kao i ostale koje propisuju mere za zaštitu građevinskih objekata od požara). Ukoliko u stambenoj zgradi ili stambenom bloku postoje skloništa, moraju da budu istaknuti izvodi iz Odluke o civilnoj zaštiti (odredbe koje se odnose na upravljanje, održavanje i korišćenje skloništa) sa naznakom gde se ovako sklonište nalazi. Član 32 Dana 8. maja 1983. godine, kao dana stupanja na snagu Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama ("Službeni list grada Beograda", broj 11/83) prestala je da važi Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama ("Službeni list grada Beograda", broj 12/75 - prečišćen tekst i 1/81), koju je donela Skupština grada Beograda i odluke o kućnom redu u stambenim zgradama koje su donele skupštine i opštine: Barajevo, Grocka, Mladenovac, Lazarevac, Obrenovac i Sopot. Samostalni član Odluke o izmenama i dopunama Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama ("Sl. list grada Beograda", br. 6/99) Član 4 Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Beograda". Samostalni član Odluke o izmeni Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama ("Sl. list grada Beograda", br. 11/2005) Član 6 Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Beograda".

27.05.2014.

UPLATNI RAČUN GRADA ZA POMOĆ


Grad Beograd otvorio uplatni račun za uplatu sredstava građana i pravnih lica koji žele da pomognu svojim sredstvima u rešavanju problema izazvanih elementarnom nepogodom koja je pogodila Beograd i celu Srbiju. Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa grada glase: 840-744141843-14, u pozivu na broj: model 97, a u nastavku 39-501-04. Zainteresovani građani sve dodatne informacije mogu dobiti besplatnim telefonskim pozivom na broj 0800-110-011. Preuzeto sa sajta Grada Beograda

12.05.2014.

SPISAK STANARA


Na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, spisak stanara je uklonjen iz prizemlja naše zgrade.Objavljivanje podataka je moguće samo uz pisani pristanak svakog pojedinačnog stanara.

25.02.2014.

KOLEKTIVNO STANOVANJE


Sto se tice skupstine zgrade opstine su totalno nezainteresovane da stvari postave na svoje mesto.Grad takodje... Trebalo bi vise medijske paznje posvetiti problemu kolektivnog života u stambenim zgradama, da gradjani shvate da zive u kolektivu i da zajednicki moraju resavati sve zajedničke probleme. Kada skupština zgrade izabere predsednika ,mnogi neupućeni smatraju da su izabrali domara.Stambeni zakon daje premalo ovlašćenja predsedniku a obaveza i odgovornosti dosta i sve to bez novčane naknade.

PITANJE ZA OPŠTINU VOŽDOVAC

PITANJE ZA OPŠTINU VOŽDOVAC: Da li su u ovoj godini planirana sredstva za uredjenje ulaza u stambenim zgradama i koji su uslovi za prijavu? ODGOVOR OPŠTINE VOŽDOVAC: Na osnovu dobijenih informacija od nadležnih službi sredstva će biti planirana tek posle 01.06.2014.godine kad se usvoji budzet Grada a zatim i budzet Opštine. Odeljenje za privredu i finansije

23.02.2014.

OBAVEZNO PROČITATI

Požar, elementarne i sve druge nepogode ili nesreće koje nas mogu zateći?! Molim Vas pročitajte bar da se podsetite... Elementarne nepogode ili nesreće je ono o čemu ne razmišljamo svakodnevno ali moraju biti u našim mislima kako nas ne bi iznenadile i zatekle nespremnim a zakon o tome nalaže obaveze kao i prava na zaštitu od posledica! Pročitajte šta zakon nalaže, šta moramo da uradimo i posedujemo! * * * Požar je realna opasnost u kojoj pored materijalne imovine možete izgubiti i život, te stoga nemojte dozvoliti da vam se dogodi, obezbedite se na vreme! 1. Već koliko sutra, uz pomoć stručnog lica iz najbliže vatrogasne stanice, napravite plan zaštite od požara za vašu zgradu. 2. Iz podruma, garaža, tavana itd. uklonite sve usladištene zapaljive stvari, npr. stare časopise, kutije od farbi, razređivača i sl., kao i stari nameštaj, garderobu itd. 3. Protivpožarna stepeništa i prolaze redovno čistite i OBAVEZNO održavajte prohodnim, jer to vam je najčešće i JEDINI bezbedni put da sačuvate svoj život i život vaše porodice. 4. Prekontrolišite vašu vatrogasnu opremu: aparate, creva, hidrante i održavajte ih u ispravnom stanju. 5. Naučite da pravilno aktivirate protivpožarni aparat i podučite svoje ukućane u tome, jer u slučaju požara nećete imati vremena da pročitate uputstvo za upotrebu na nalepnici aparata. 6. Naučite svoju decu da u slučaju požara pozovu vatrogasce na broj 193. 7. Ukoliko primetite požar ili osetite miris dima u vašem stanu ili zgradi, pozovite vatrogasnu službu i NIKADA nemojte predpostavljati da je neko to već učinio. 8. Ako u toku noći primetite požar, a nemate alarm za slučaj opasnosti, izađite na prozor ili u hodnik i vičite " POŽAR", tako da probudite ukućane i komšije, pa pozovite 193, dajući konkretne podatke o mestu požara: adresa, sprat i broj stana. 9. Ukoliko je požar u nekoj prostoriji vašeg stana, zatvorite vrata te prostorije i isključite el. energiju. Pozovite vatrogasce i evakuišite ukućane, te ako je požar manjeg obima, pokušajte gašenje. Ako je požar većeg obima, napustite stan zatvarajući sva vrata za sobom, u suprotnom će se, zbog dotoka svežeg vazduha požar brzo proširiti na ceo stan. 10.Prilikom evakuacije VAŽNO JE da se svi ukućani okupe u istoj prostoriji, jer deca zbog straha mogu negde da se sakriju. Tek kada su svi na broju, krenite ka izlazu. 11.Pri evakuaciji, spremite se za susret sa gustim dimom i vrelinom, pa ako imate vremena, obujte cipele sa debljim đonom, obucite kaput i obavezno vežite krpe i peškire natopljene vodom preko nosa i usta. 12.Prilikom evakuacije NIKADA NE KORISTITE LIFT zato što se u toku požara oslobađa gust dim koji sadrži mnoga otrovna isparenja koja brzo ispune okno lifta i samu lift kabinu, što prouzrokuje sigurnu smrt od gušenja za sve koji se u liftu nalaze. 13.Ukoliko niste neposredno ugroženi požarom, najbolje je da ostanete iza zatvorenih vrata svog stana. U slučaju da dim počne da prodire oko vrata, natopite peškire i krpe vodom, stavite ih oko štokova i ispred vrata da sprečite prodor dima u stan. Ako je spoljašnji vazduh čist, idite na terasu zatvarujući balkonska vrata za sobom i sačekajte da vatrogasci završe gašenje požara, jer u svom stanu ste najbezbedniji. 14.Neugašeni opušak cigarete NIKADA nemojte bacati kroz prozor ili sa terase, jer će u većini slučajeva završiti u sobi, ili terasi u nekom od stanova ispod vašeg i izazvati požar. 15. Neugašena cigareta je najčešći uzročnik katastrofalnih šumskih požara i nikada je ne izbacujte iz vozila u pokretu. P.S. Ako ste još ponešto zaboravili u vezi sa opasnim situacijama,idete na sajt sa savetima SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE MUP-a SRBIJE. * Zakon o zaštiti od požara Ovako kaže zakon! Vlasnici stanova dužni su da sami kupe protivpožarnu opremu u zgradama. Prema novom zakonu o zaštiti od požara, skupština stanara mogla bi da plati kaznu i do milion dinara ako ne obezbedi odgovarajuću opremu! Zato Vas molim pročitajte šta kaže Zakon o zaštiti od požara i čega se moramo pridržavati kada je o ovom zakonu reč! Evo nekoliko važnih Znam da znate ali ovakvo je stanje koje su inspektori zatekli na terenu! Gotovo 90 odsto zgrada nema odgovarajuće protivpožarne aparate i ispravne hidrante. Prema novom zakonu o zaštiti od požara, koji je stupio na snagu još u septembru 2010.g, skupštine stanara mogle bi zbog toga da plate kaznu i do milion dinara, a odgovorno lice (predsednik skupštine) od 10.000 do 50.000 dinara. Javno preduzeće "Gradsko stambeno" je nedavno istraživalo snabdevenost stambenih zgrada protivpožarnom opremom i došlo do poražavajućih rezultata: Aparati su na meti lopova! U 14.000 stambenih zgrada koje imaju ugovore sa našim preduzećem o održavanju, trebalo bi da postoji oko 20.000 protivpožarnih aparata, a ima ih svega 3.200. U zgradama koje bi trebalo da imaju hidrantsku mrežu sa oko 15.000 hidranata, u više od 13.000 slučajeva nedostaju creva, mlaznice ili točkići na ventilu. Obaveza je skupštine stanara, odnosno vlasnika stanova, da nabave protivpožarne aparate, creva i mlaznice za zgrade koje imaju hidrantsku mrežu, dok je obaveza "Gradskog stambenog", za zgrade koje su nam poverile poslove održavanja tih sistema, da održavamo hidrantske instalacije - navode u "Gradskom stambenom". * * * * * Ono na šta treba obratiti pažnju u ovom zakonu su sankcije, ukoliko se ne pridržavamo slova zakona šta nam sledi?! Evo nekoliko članova ovog zakona: Prekršaji odgovornog lica lokalne samouprave - Skupštine stanara! Član 83. Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se odgovorno lice u nadležnom organu ako: 1) ne donese sanacioni plan (član 16. st. 2. i 3); 2) ne donese Plan zaštite od požara (čl. 20. i 22); 3) ne obavesti Ministarstvo o donošenju prostornog i urbanističkog plana u roku od 60 dana od dana određenog za razmatranje (član 29. stav 2); 4) ne pribavi saglasnost Ministarstva iz člana 36. stav 1. ovog zakona; 5) ne organizuje osnovnu obuku zaposlenih iz oblasti zaštite od požara u propisanom roku i ne vrši praktičnu proveru znanja zaposlenih u propisanom roku (član 53. st. 1. i 5). Prekršaji fizičkog lica Član 84. Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako: 1) gradi ili postavlja objekte i druge zapreke na putevima, prolazima, platoima i sličnim prilazima objektima koji su predviđeni za prolaz vatrogasnih vozila ili evakuaciju ljudi i imovine ugroženih požarom (član 41); 2) loži otvorenu vatru u šumi i na udaljenosti od 200 m od ruba šume suprotno članu 46. ovog zakona; 3) smešta zapaljivi materijal na prostoru suprotno članu 48. Zakona; 4) za vreme žetve... hmmm, nije za nas ili...?! 5) spaljuje ostatke ..., smeće i biljne ostatke na otvorenom prostoru (član 50. stav 1); 6) ne organizuje protivpožarnu stražu (član 51); pa i ovo se ne odnosi na nas ali u ovom članu je! 7) primeti neposrednu opasnost od izbijanja požara ili požar a ne ukloni opasnost, odnosno ne ugasi požar ili o požaru bez odlaganja ne obavesti nadležnu vatrogasnu jedinicu ili policijsku stanicu (član 71. stav 1); 8) lažno prijavi požar ili drugu tehničko-tehnološku nesreću (član 71. stav 2).... Ovo je privuklo pažnju a ostatk pročitajte u Zakonu o zaštiti od požara. * Uredba o obaveznim sredstvima i opremi... Uredba o obaveznim sredstvima i opremi za licnu, uzajamnu i kolektivnu zastitu od elementarnih nepogoada i drugih nesreća! Celu uredbu možete pročitati klikom na ovaj tekst! Građani vlasnici stambenih jedinica, odnosno kuća i vlasnici stambenih zgrada dužni su da, za potrebe lične zastite i spasavanja i zaštite i spasavanja članova porodičnog domaćinstva, kao i imovine, nabave i drže u ispravnom stanju sledeća sredstva i opremu: 1) komplet za pružanje prve medicinske pomoći, koji sadrži: individualni prvi zavoj (12 cm x 5 m) sa jednim jastučetom (16 cm x 10 cm), individualni prvi zavoj (10 cm x 5 m) sa jednim jastučetom (12 cm x 10 cm), kaliko zavoj (8 cm x 5 m), sterilnu gazu po ¼m – pojedinačno pakovanje (80 cm x 25 cm), sterilnu kompresu od gaze – pojedinačno pakovanje (20 cm x 20 cm), hanzaplast (10 cm x 8 cm),lepljivi flaster (1 cm x 1 m), trouglu maramu veličine 100cm x 100 cm x 140 cm i gustoće 20 x 19, sigurnosnu iglu (zihernadlu), nožić za brijanje sa jahačem za paranje odela i polivinilske rukavice – kesa (70 cm x 40 cm), vazelinske gaze, gumenu povesku (1,25 m x 60 cm), jod (povidon) i jednokratne rukavice; 2) dezinfekciona sredstva – 2 dcl alkohola 70 %; 3) priručna sredstva za dekontaminaciju – sode bikarbone jednu kutiju; 4) aparat za gašenje početnih požara – S-6 ili ekvivalentan njemu.
Iz priručnika za ponašanje u vanrednim situacijama.

07.02.2014.

PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA IMOVINE


Dana 07.02.2014.godine u našu stambenu zgradu je postavljeno četiri protiv požarna aparata tipa "S-6" i to na 1,2,4 i 6-om spratu. Zgrada je nekad imala protiv požarne aparate, ali su oni vremenom nestali. Svesni činjenice da u zgradi nemamo ugrađene hidrante radi protiv požarne bezbednosti objekta i ljudi, na sednici održanoj 18.01.2014.godine odlučeno je da se protivpožarni aparati kupe sredstvima stambene zgrade.Kupovinu i ugradnju protvpožarnih aparata smo obezbedili preko preduzeća "VATROSPREM" proizvodnja iz Beograda, Kumodraška broj 178. Kontakt telefon 2464-331, 2466-528.

16.01.2014.

SANIRANA NASTREŠNICA


Danas su majstori angažovani od strane JP "GRADSKO STAMBENO" sanirali nastresnicu iznad ulaznih vrata. Ovim putem im se zahvaljujemo.

14.12.2013.

PROVALA U PODRUMSKE PROSTORIJE

Provala u podrumske prostorije po treći put.Potrebno je obratiti pažnju na nepoznata lica kada se pojave u zgradi.

25.11.2013.

ODGOVOR JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija"


ODGOVOR JKP "BVK" Poštovani, Ekipa JKP-a "Beogradski vodovod i kanalizacija" je dana 14.11.2013.godine izašla na teren u ul.Borivoja Stevanovića 12v i zamenila vodomer za objekat na pomenutoj adresi čime je sprečeno dalje curenje vode. Tom prilikom je takodje konstatovano da zatvarači ispred i iza vodomera ne cure i u ispravnom su stanju. S poštovanjem. GENERALNI DIREKTOR JKP "BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA" mr.Cvijo Babić, dipl.inž.maš.

13.11.2013.

IZVOR-DNEVNI LIST 24 SATA


Račun za vodu im tri puta veći, a troše isto kao i ranije Autor: M. Beljan 13.11.2013. - 00:02 Komentara (0) Stanari zgrade u Ulici Borivoja Stevanovića 12V u beogradskom naselju Medaković hvataju se za glavu i pitaju se kako su im poslednjeg meseca računi za vodu tri puta veći nego ranije iako niko od njih nije drastično povećao potrošnju. Žitelji Medakovića šokirani računima za vodu KAP - Račun za vodu mi je 300 odsto veći nego ranije, a iznos za komunalne usluge nam se uvećava svakog meseca. Oni nas pljačkaju - žali se Branislav Bančić, jedan od onih koji smatra da je oštećen. Zagorka Pavlović, njegova komšinica, kaže da u zgradi u Borivoja Stevanovića br. 12 “niko ne pere tepihe ni kola”. - Mi u vikendici imamo bazen i plaćamo manje račune za vodu nego ovde u stanu. Ovde nemamo bašte, pa da kažemo da neko zaliva - žali se Zagorka. Komplikovan sistem obračuna potrošnje mnoge korisnike dovodi do zabune. - Za raspodelu ukupne potrošene vode po stanovima Skupština stanara opredeljuje se za jedan od dva kriterijuma: po broju članova domaćinstva ili po površini stana - objašnjavaju u JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“. Poseban problem mogu biti neispravne instalacije, dodaju u Vodovodu, a samo jedna česma koja kaplje može da „iskapa” kubik vode dnevno (oko 1.000 litara). U slučaju pokvarenog vodokotlića, taj broj može i da se udesetostruči. Ono što je posledica jeste da zbog kvara u jednom stanu trošak kasnije plaćaju svi stanari zgrade. - Potrošačima se savetuje da provere da li postoji potrošnja kada su sva točeća mesta zatvorena. Pod unutrašnjim instalacijama podrazumevaju se sve instalacije koje se nalaze posle glavnog vodomera. Ako se brojčanik na vodomeru okreće, to je pokazatelj da voda na unutrašnjim instalacijama potrošača negde nekontrolisano otiče - objašnjavaju u vodovodu, i dodaju da je proveravanje unutrašnjih instalacija nadležnost „Gradskog stambenog”, dok se o instalacijama u stanu brinu potrošači. Iako je svima koji se šokiraju potrošnjom prva asocijacija bazen, kao i gospođi Pavlović, treba reći i da potrošači često nisu svesni koliko se zaista vode potroši. Naime, jedno pranje ruku je desetak litara vode, desetak “povlačenja vode” vodokotlića na dan je stotinak litara... U JKP-u „Vodovod i kanalizacija” kažu da je njihova obaveza da vodomere očitavaju dva puta godišnje, ali da u proseku to čine pet puta u toku godine. Rešenje su individualni vodomeri ZAHTEV - Potrošači imaju mogućnost da ugrade individualne vodomere u svoje stanove. Za ugradnju individualnog vodomera potrebno je da svi stanari daju saglasnost. U troškove ugradnje individualnih vodomera uključuje se izdavanje uslova, saglasnost na tehničku dokumentaciju i dodatni vodomer. Pored ovih troškova, podnosilac zahteva snosi troškove i izrade projekta i radova na terenu, objašnjavaju u JKP „Vodovod i kanalizacija”.

ZAHTEV- JKP "Beogradski vodovod i analizacija"


Postovani, Ispred glavnog ulaza Borivoja Stevanovica 12v nalazi se šaht sa ventilima koji je u vašoj nadležnosti. Molimo vas da zamenite ventile jer cure a tu se nalazi i sat za vodu. Vremenom ce se šaht napuniti vodom i potopiti i sat, pa će šteta biti mnogo veća. Srdačan pozdrav, Skupština zgrade Borivoja Stevanovića 12V Zamenik predsednika PS Zahtev je prosledjen BVK-u 17.02.2013.godine

25.09.2013.

SEČA SUVOG GRANJA


Oko nase zgrade radnici JKP Gradsko zelenilo su isekli suvo granje i potkresali granje oko ulicne rasvete.

09.09.2013.

OGLEDALA

Postavljena su ogledala u velikom i malom liftu. Nažalost posle kraćeg vremena neko je u malom liftu razbio ogledalo.

24.04.2013.

Novi tržni centar na Voždovcu

Stadion na krovu, velnes, prodavnice na 28.000 kvadrata... Šoping centar „Stadion“ na Voždovcu (Zaplanjska 32) biće otvoren 25. aprila u 10 sati. „Stadion“ se prostire na oko 75.000 kvadrata, s fudbalskim terenom na krovu. Posetioce na dan otvaranja očekuje bogat muzički i zabavni program (di-džejevi, saksofonisti, žive statue i umetnici na štulama, koncert Željka Joksimovića od 18 sati), nagradne igre i brojni popusti. I najmlađi će imati svoj kutak uz kreativne radionice i animatore. Dan ranije, 24. aprila, biće organizovano gala veče za zvanice iz javnog života. Površina maloprodajnog dela centra je 28.000 kvadratnih metara i u njemu će se nalaziti najpoznatiji svetski i domaći modni brendovi, ugostiteljski objekti i različiti zabavni sadržaji. Svoje radnje u ovom centru imaće i H&M, C&A, Tom Tailor, Deichmann, New Yorker... Fudbalski stadion na trećem spratu izgrađen je u skladu s važećim UEFA standardima i ima kapacitet od 5.000 mesta, kao i VIP lože za multifunkcionalnu upotrebu. Stadion će biti i domaćin kulturnih događaja. Na trećem spratu se nalazi i moderno opremljen velnes centar površine 800 kvadratnih metara, kao i ekskluzivan restoran iz kojeg se pruža sjajan pogled na panoramu Beograda. „Stadion“ je četvrti objekat u Evropi na čijem se krovu nalazi fudbalski teren i zbog toga spada u jednistvenu građevinu. Dizajn omogućava idealne uslove za sportske događaje, ali i gledaoce. Ukupna investicija iznosi 50 miliona evra, ovakav sistem gradnje prvi put je primenjen u našoj zemlji, a biće otvoreno oko 800 novih radnih mesta. Izvor 24sata.

19.04.2013.

VATRENE STENICE OKO ZGRADE

Vatrene stenice-crvene bube su se pojavile oko nase zgrade i ulaze u hodnik. Molimo sve koji znaju kojim sredstvima se unistavaju da nam pisu.

17.04.2013.

Odgovor JP "Gradsko stambeno" za popravku nastresnice


Postovani, Kako je stub bio sklon padu, uradjen je u najkracem mogucem roku. Nadstresnica ce biti popravljena u toku ove gradjevinske sezone. S postovanjem, JP "Gradsko stambeno"

16.04.2013.

POJAVA BEZOPASNIH „VATRENIH STENICA“ NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA


Poslednjih dana u Beogradu uočena je pojava „vatrenih stenica“ (Pirrhocoris apterus) ili kako ih građani nazivaju „crvenih buba“, koje su bezopasne i uglavnom naseljavaju stabla lipe u parkovima, drvoredima ili zelene površine između zgrada. Prepoznatljive su po svojoj crveno-crnoj boji sa dve crne tačke na kraju tela i neugodnom mirisu. Duži vremenski period suše sa visokim temperaturama u toku prethodne godine i blaga zima kakva je bila ova za nama, pogodovali su povećanju brojnosti vatrenih stenica. Njihov životni ciklus se završava hibernacijom, sa padom spoljašne temperatute i smanjenjem dužine dana, kada se skupljaju na deblima i granama, praveći zajednice sa po više stotina hiljada jedinki, nakon čega se aktiviraju sa prvim sunčanim i toplijim danima. Ne smatraju se štetnim organizmima, jer ne oštećuju stabla, već ih koriste samo kao stanište, a nisu opasnosne ni po zdravlje ljudi i životinja, jer ih ne ujedaju i ne prenose parazite i bolesti. Ovim organizmima krila su srasla i ne mogu da lete, već nošene vetrom upadaju u stanove ili sa grana koje dodiruju zgradu, što predstavlja neprijatnost. JKP „Zelenilo Beograd“ redovno prati prisustvo „vatrenih stenica“ na stablima u parkovima, drvoredima i na zelenim površinama. Prema Programu redovnog održavanja javnih zelenih površina, Služba za ekologiju i zaštitu javnog zelenila ne vrši hemijsko tretiranje stabala u okviru stambenih naselja iz bezbedonosnih razloga. Tretiranje se izbegava usled velike mogućnosti kontaminacije životne okoline, već samo u pojedinačnim slučajevima, na osnovu ozbiljnosti problema, a uzimajući u obzir i tehničku izvodljivost tretiranja (prilaz prskalice, blizina zgrade, frekvetnost i dr.). JKP „Zelenilo Beograd“ Preuzeto sa sajta http://www.zelenilo.rs/

07.04.2013.

PROVALA U PODRUMSKE PROSTORIJE


Ponovo provala u podrumske prostorije, ali ovoga puta kroz prozor jer ulazak na vrata bi bio zabelezen video zapisom.

30.03.2013.

PANIK RASVETA


Sistem protivpanične rasvete je postavljen u velikom liftu čija je funkcija da nakon gubitka glavnog napajanja u zgradi osigura da ljudi bezbedno i bez panike sacekaju strucna lica da ih oslobode iz lifta.

KOMANDNA TABLA U VELIKOM LIFTU

Na osnovu podnetog zahteva JP Gradsko stambeno je zamenilo komandnu tablu u velikom liftu.

STUB ISPRED ULAZA


Juce su predstavnici JP Gradsko stambeno Beograd sanirali stub ispred zgrade, koji je zbog jakog vetra predstavljao opasnost za prolaznike. Hvala na blagovremenoj intervenciji

24.03.2013.

ŠTEDNJA ZAJEDNIČKE ELEKTRIČNE ENERGIJE


U cilju štednje zajedničke električne energije koju troše sijalice na ulazu u zgradu ugradili smo fotosenzor-automatsku kontrolu uključivanja sijalica prema potrebi. Što se tiče osvetljenja u samoj zgradi sistem prepoznaje "dan i noć" i aktivira svetlost samo kada je to potrebno.Sistem osvetljenja ispred zgrade su reflektori koji takodje prepoznaju dan i noć i aktiviraju odredjenu svetlost samo noću kada se u odredjenom prostoru pojavi osoba. Instalacijom ovih sijalica se postiže ušteda električne energije od 50% do 70% u odnosu na klasičnu primenu sijalica. U narednom periodu planiramo da na svim spratovima ugradimo sijalice koje će se aktivirati kada se pojavi osoba u odredjenom prostoru, a radi manje potrošnje električne energije. Izvodjač radova je Sky Servis, i ovim putem se zahvaljujemo na profesionalno odradjenom poslu. Kontakt telefon 065-3095095

20.03.2013.

VIDEO NADZOR ZGRADU ČUVA

Na osnovu Odluke donete na Sednici skupštine zgrade dana 10.10.2012. godine da se uvede video nadzor u zgradi,ugradnja i instalacija video nadzora je završena. Četiri video kamere će nadgledati prizemlje zgrade i verujemo da će čuvati imovinu naše zgrade, omoguciti vecu bezbednost stanara,sprečiti bacanje reklamnog materijala iz ptt sandučića na pod i ostavljanje smeca po hodnicima.Sliku kamera možete posmatrati preko Vaših TV prijemnika.Sistem je osmišljen tako da na jednom ekranu posmatrate četiri kamere odjednom, pri čemu se na ekranu prikazuje datum i sat. Sliku tražite normalno kao i neki kanal TV programa. Takodje su postavljeni reflektori sa senzorom na ulazima zgrade i elektronska brava na jednom od ulaza.

Izvodjač radova je Sky Servis, i ovim putem se zahvaljujemo na profesionalno odradjenom poslu. 

Kontakt telefon 065-3095095

NUŽNO SVETLO

U skladu sa Ugovorom o održavanju stambenih zgrada, JP "Gradsko stambeno" je u toku marta osposobilo za upotrebu APA uređaje-automatsko punjenje akumulatora i instalacije za nužno svetlo a mi imamo zadatak da kupimo sijalice i stavimo zastitu da se ne mogu skidati samo kada je to potrebno.

18.03.2013.

PROVALA U PODRUMSKE PROSTORIJE

Pokazalo se da video nadzor stvarno čuva zgradu

Obijanje podrumskih prostorija se dogodilo 09.03.2013.godine u periodu od 16,37 do 17,30 časova Sigurnosne kamere su snimile ulazak N.N.lica u podrumske prostorije iz kojih odnosi dve plinske boce.Kamere su snimile kretnje N.N.lica u zgradi. Na snimcima je tako zabeleženo: dolazak u zgradu,kretanje po hodnicima, ulazak u podrumske prostorije,izlazak iz podrumskih prostorija sa plinskim bocama i dvoja kolica i napuštanje zgrade. Potrebno je obratiti pažnju na nepoznata lica kada se pojave u zgradi.

10.03.2013.

RACUN SKUPSTINENOVI RAČUN ZA SKUPŠTINU ZGRADE  OTVOREN KOD POŠTANSKE ŠTEDIONICE
200-2626110101862-62

28.02.2013.

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2012.годину

Podaci o obvezniku Матични број(Јmб): 17734881 Пословно име: SKUPŠTINA ZGRADE BR.12 B, BORIVOJA STEVANOVIĆA Правна форма: - Делатност: 9499-Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja PRIVREDNI SUBJEKT NIJE OBVEZNIK REVIZIJE ТОК ПРИЈЕМА, ОБРАДЕ И РЕГИСТРАЦИЈЕ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА РЕДОВАН ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2012. ЕВИДЕНТИРАН ПОД БРОЈЕМ: ФИ 74839/2013 ОД 08.03.2013. ПОТВРДА О РЕГИСТРАЦИЈИ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА, КОЈА ЈЕ ПОСЛАТА ПОШТОМ 14.03.2013 НА АДРЕСУ : KEY ACCOUNT D.O.O. - 11050 BEOGRAD 22, Gospodara Vučića 198, ЈЕ УРУЧЕНА. Preuzeto sa sajta Agencije za privredne registre

22.02.2013.

Годишњи финансијски извештај за 2012.

Обвезник доставља редовни годишњи финансијски извештај на обрасцима прописаним за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике у једном примерку:
             •Биланс стања
             •Биланс успеха
             •Статистички анекс
Уз редовни годишњи финансијски извештај обвезник доставља и:
•Попуњен Захтев за регистрацију финансијског извештаја - у оригиналу, потписан и оверен у складу са прописима
•Оверу потписа законског заступника (ОП образац) – за обвезника који се не региструје у регистрима које води Агенција, а у случају да овера потписа за тог заступника није раније достављена
•Доказ о уплати накнаде за регистрацију финансијског извештаја
Редовни годишњи финансијски извештаји за 2012. годину, достављају се најкасније до 28. фебруара 2013. године, и то:
•подаци из финансијских извештаја, израђени применом посебне апликације Агенције (XML datoteka) - достављају се преко интернета, посредством посебног web сервиса, а затим обавезно и поштом, у виду препоручене пошиљке која садржи примерке захтева и образаца финансијских извештаја, одштампане применом исте апликације, потписане и оверене у складу са прописима, на адресу:
Агенција за привредне регистре
11000 Београд 6
Поштански фах 1000
•подаци из финансијских извештаја у писаној форми и документација, на адресу :
Агенција за привредне регистре
11000 Београд 6
Поштански фах 5000
Подаци за уплату накнаде за регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја састављеног:
          •у писаној форми износи 1.000,00 динара
          •применом посебне апликације Агенције (XML datoteka) износи 300,00 динара
Уплата накнаде за регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја се врши на:
             •Рачун Агенције за привредне регистре: 840-29775845-87
             •Позив на број одобрења: 09-17734881
За регистрацију финансијског извештаја достављеног после утврђеног рока накнада се увећава за 3000,00 динара.

Преузето са сајта Агенције за привредне регистре

06.02.2013.

ZAVRŠNI RAČUNI ZA 2012 GODINU

ZAKONSKA OBAVEZA SKUPŠTINE ZGRADA, SKUPŠTINE STANARA I KUĆNIH SAVETA

Skupštine zgrada (skupštine stanara, kućni saveti) su obavezni da predaju Završni račun nadležnim institucijama.Poslovne knjige u svemu vode kao i privredna društva (preduzeća), sastavljaju finansijske izveštaje (prave završni račun) i dostavljaju ga APR-u do 28. februara.Ako skupština zgrade ostvaruje prihode na tržištu (najčešće je to prihod od zakupnina, ali i prihod od kamata i prihod od sponzorstva uz učinjene protivusluge) obavezna je Poreskoj upravi dostaviti poreski bilans na Obrascu PBN-1 kao i poresku prijavu na Obrascu PDN, najkasnije do 10. marta.

DRUŠTVO ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE "KEY ACCOUNT" DOO BEOGRAD, GOSPODARA VUČIĆA 198, telefon 011 2412-474, će i ove godine za našu skupštinu uraditi Završni račun za 2012.godinu,elektronskim putem dostaviti Agenciji za privredne registre i Poreskoj upravi-filijala Voždovac gde se nalazi sedište naše skupštine.

04.02.2013.

ZAPISNIK SA XIII SEDNICE

SKUPŠTINA ZGRADE
Borivoja Stevanovića 12V
Beograd, 31 januar 2013. godine
Broj, 2008-13 Z

Z A P I S N I K
sa XIII sednice Skupštine zgrade

Trinaesta sednica Skupštine zgrade u ulici Borivoja Stevanovića 12v, održana je 07 decembra 2012. godine, sa početkom u 18 časova, u zajedničkom hodniku ulaza stambene zgrade. Sednici je prisustvovalo 23 od ukupno 37 vlasnika stanova ili njihovih predstavnika a ostali će biti naknadno informisani. Za sednicu je predložen, a zatim i usvojen sledeći:

DNEVNI RED

1. Informisanje stanara o odrađenim radovima u zgradi
2. Informisanje stanara o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izvedene radove
3. Izbor rukovodstva
4. Razno

Predsednik Skupštine Snežana Stupar je pozdravila prisutne, otvorila sastanak i pročitala dnevni red
I.U okviru 1. tačke dnevnog reda predsednik Snežana Stupar je informisala prisutne o izvedenim radovima u vezi uvođenja video nadzora. Instalirane su četiri kamere sa uređajem za snimanje.Montirana su dva reflektora ispred zgrade i montirana električna brava sa otvaranjem preko tastera na vratima gde se nalazi interfon.Radovi su koštali 85.550,00 dinara, stim da smo isplatili 65.550,00 a 20.000,00 uz razumevanje izvođača da isplatimo u roku od 60 dana. Ukoliko sredstva prikupimo ranije mi ćemo ranije i platiti.Prisutni su upoznati da su posle dva tri dana ekipe SBB menjale orman u potrkrovlju zgrade i da je u toku izvođenja tih radova došlo do blokade uređaja za snimanje zbog naglog prekida napajanja strujom. Izvođač radova je uređaj zamenio tako da nismo imali naknadne troškove. Takodje će postaviti mrežu kako bi zaštitili uređaj od krađe.
II.U okviru 2. tačke dnevnog reda prisutni su informisani da smo pre početka radova imali 66.000,00 dinara, da smo u toku radova sakupili još11.200,00 dinara što je ukupno 77.200,00 dinara. Od tog iznosa 65.550,00 smo platili video nadzor, 3.700,00 dinara vratili onima koji su preplatili za ovu godinu (na sastanku smo ih imenovali) i da je ostalo 7.950,00 dinara. Dogovorili smo se da se ova sredstva uplate na račun i da i dalje nastavimo uplaćivati na račun preko uplatnice, jer poštanska štedionica nije ugasila račun,i dalje je aktivan. Obzirom da smo sve ispoštovali što su tražili i uplatili 500,00 dinara za gašenje računa, oni ga nisu ugasili, dogovorili smo se da i dalje uplaćujemo i nadamo se da više nećemo imati problema.
III. U okviru 3. tačke dnevnog reda predloženo je rukovodstvo stambene zgrade u sastavu predsednik i četiri zamenika. Za predsednika Skupštine stanara predložena je Nikolić Zorica, za zamenike: Lisica Branka,Vešović Vlatko,Kočević Tomislav i Rastović Branka. Jednoglasno je doneta

O D L U K A

Za predsednika Skupštine zgrade izabrana je
• Nikolić Zorica
za zamenike predsednika izabrani su
• Lisica Branka
• Vešović Vlatko
• Kočević Tomislav i
• Rastović Branka
Uz saglasnost prisutnih jednoglasno je doneta ODLUKA da Zorica Nikolić i Branka Lisica i dalje imaju deponovane potpise kod poštanske štedionice,kako ne bi imali dodatne troškove za plaćanje overe potpisa.
IV. U okviru 4.tačke dnevnog reda prisutni su informisani da je zamenjeno staklo na ulaznim vratima i da treba da saniramo ravnu ploču iznad ulaznih vrata. Ako uspemo preko stambenog a ako ne onda da sami angažujemo majstora.

Sednica je završena u 19 časova.
Beograd, 31 januar 2013.godine

Zapisnik vodila
Branka Lisica, sr

25.05.2012.

Veliko interesovanje građana za „eko kese”, prijave u poštama od 21. maja

Na adrese domaćinstava u deset gradskih opština ovih dana će stići po dve „eko kese” koje služe za sakupljanje otpada koji može da se reciklira – papir, metal i plastika. Građani treba da jednom nedeljno, po rasporedu koji je utvrđen za svaku opštinu, kese ostave ispred ulaza u zgradu ili kuću, odakle će ih ekipe JKP „Gradska čistoća” odnositi na pogon „Otpad”, gde će se smeće razvrstavati. Iz „Gradske čistoće” saopštavaju da su sugrađani već pokazali veliko interesovanje da i sami daju doprinos zdravijoj i čistijoj životnoj sredini. Oni podsećaju da počev od 21. maja, posle probnog perioda od dve nedelje, koliko je dovoljno da popune dve „eko kese”, Beograđani sa poslednjom uplatnicom „Infostana” mogu da se u najbližoj pošti prijave za dalje učešće u projektu. Na kućnu adresu će im svakog meseca stizati po četiri kese, kao i četiri bar koda. Na osnovu bar kodova zalepljenih na pune kese, domaćinstva koja tokom mesec dana popune četiri kese ostvariće pravo na popust od 20 odsto na usluge odvoženja smeća. Sve dodatne informacije o projektu „Eko kesa za čist grad” mogu se dobiti pozivom na broj telefona 3314-000 Info centra „Gradske čistoće”, svakog radnog dana od 7 do 15 časova, ili na infocentar@gradskacistoca.rs. Preuzeto sa sajta grada Beograda

03.02.2012.

ČIŠĆENJE SNEGA

Imajući u vidu snežne padavine, iz Sekretarijata za inspekcijske poslove podsećaju sva fizička lica, preduzetnike i pravna lica (skupštine stanara)o njihovoj obavezi da uklanjaju sneg i led ispred svojih objekata.Odlukom o komunalnom redu propisano je da su za uklanjanje snega i leda sa trotoara širine do pet metara koji se nalazi ispred stambene zgrade, ispred poslovnih zgrada i poslovnih prostora, ispred stambeno-poslovnih zgrada, objekata u izgradnji, oko neizgrađenog građevinskog zemljišta i sa drugih saobraćajnih površina u javnom korišćenju (interne saobraćajnice, prilazne staze, pešačke staze oko zgrada ili između njih i sl.), odgovorna pravna i fizička lica koja ih koriste kao vlasnici, korisnici nepokretnosti, zakupci ili kao neposredni držaoci te nepokretnosti.Za nepostupanje po odredbama odluke propisane novčane kazne iznose od 50.000 do 1.000.000 dinara za pravno lice, za odgovorno lice u privrednom društvu ili pravnom licu novčana kazna je od 2.500 do 75.000 dinara i za preduzetnika novčana kazna je od 5.000 do 250.000 dinara.
Novčanom kaznom na licu mesta koju naplaćuje komunalni inspektor odnosno komunalni policajac u iznosu od 20.000 dinara kazniće se pravno lice i preduzetnik, a novčanom kaznom od 5.000 dinara fizičko lice.

30.12.2011.

SREĆNI BOŽIĆNI I NOVOGODIŠNJI PRAZNICI30.11.2011.

KONTEJNERI

Naselje Medaković 3, dobilo je prva dva podzemna kontejnera u blizini osnovne škole Milan Đ. Milićević, dok će stari, koji su dosta oštećeni i više puta paljeni, uskoro biti uklonjeni. U planu je da do polovine decembra to naselje dobije 50 novih podzemnih kontejnera na 32 lokacije i da potpuno promeni sistem odlaganja smeća.
Osim što su najčešće prepunjeni, pored njih često zatičemo i odloženo đubre, međutim, ono što dodatno ruži sliku kod ovakvog odlaganja smeća jeste zapaljivi otpad, zbog čega kontejneri gore, šire neprijatne mirise i ugrožavaju prolaznike.
Neodgovorne građane gotovo nikad ne uhvate na delu, a rezultat su uvek uništeni kontejneri. Zato su u čistoći odlučili su da umesto starih postave nove podzemne kontejnere, koji bi trebalo da prostor oko škole učine urednijim i sigurnijim.
A biće, kažu u gradskoj čistoći svuda u naselju Medaković 3, jer je postavljanje tek počelo.Posle ovoga nastavili smo od danas sa ugradnjom u celom naselju Medak 3, i do 15. decembra na 32 lokacije u naselju Medak biće oko 50 kontejnera i sistem odnošenja otpada u celom naselju, kaže Aleksandar Stamenković.
Stari kontejneri će biti sklonjeni, uređeni i postavljeni u rubnim naseljima, a o novom načinu odlaganja smeća, biće obavešteni svi stanovnici.

15.08.2011.

З А П И С Н И К

СКУПШТИНА СТАНАРА
Боривоја Стевановића 12В
Београд, 14 август 2011. године
Број, 2008-11 З


З А П И С Н И К
са XI седнице Скупштине зграде


Једанаеста седница Скупштине зграде у улици Боривоја Стевановића 12в, одржана је 14 августа 2011. године, са почетком у 18 часова, у заједничком ходнику улаза стамбене зграде. Седници је присуствовало 24 је од укупно 37 власника станова или њихових представника а остали ће бити накнадно информисани. За седницу је предложен, а затим и усвојен следећи:


ДНЕВНI РЕД

1. Информација о одрађеним радовима у згради
2. Делимично санирање крова
3. Иницијатива о средствима на рачуну
4. Разно

Председник Скупштине Снежана Ступар је поздравила присутне, отворила састанак и прочитала дневни ред

I.У оквиру 1. тачке дневног реда председник Снежана Ступар је информисала присутне да су замењене цеви за грејање, што је већина станара имала прилику да прати радове који су трајали седам радних дана. Такође је информисала присутне, да проблем воде која и даље цури у вешерници није решен. Комшије из стана 33 ће покушати да обезбеде камере за снимање како би констатовали одакле вода цури.
II.У оквиру 2. тачке дневног реда расправљало се осделимичном санирању крова. Комшија Лазовић из стана 34 је образложио шта треба да се уради и да је обезбедио мајстора који ће санирати део крова изнад лифт кућице и заједничког ходника а материјал сами да купимо. После краће расправе једногласно је донета Одлука да комшија Лазовић набави материјал и надзире мајсторе које је обезбедио.
III. У оквиру 3. тачке дневног реда председник Скупштине Снежана Ступар је информисала присутне да на рачуну има 81.962,18 динара на дан 01.08.2011. године. После краће расправе донета је Одлука да се од 01.09.2011.године уплаћује месечни износ од 500,00 динара, како би делимично могли решавати проблеме у згради.
IV. У оквиру 4.тачке дневног реда вођена је расправа о безбедности зграде. Договорено је да се води рачуна о затварању улазних врата и обрати пажња на непозната лица која се задржавају испред зграде и улазе у зграду. Такође је договорено да се обрати пажња, ко стално подупире врата како би била отворена?.
Седница је завршена је у 19 часова.

Београд, 14 август 2011.године Записник водила
Бранка Лисица, ср

16.07.2011.

ZAHVALNOST BOGRADSKIM ELEKTRANAMA

Beogradske elektrane su završile zamenu trulih cevi za grejanje.Zamena cevi je radjena ispod stana 01 što se vidi na slikama. Veliki posao za elektrane a spas za stanare jer će zimus imati grejanje.Vlasnik stana u kom su izvodjeni radovi im se zahvaljuju na profesionalno odradjenom poslu bez obzira na sav haos koji je napravljen u stanu. Svi su maksimalno vodili računa o stanu i čuvali onoliko koliko je bilo moguće.
Ovim putem im se zahvaljujemo.
Nažalost uzrok truljenja cevi još nije otklonjen jer voda i dalje dotiče u kanale kroz koje prolaze vodovodne cevi i cevi od grejanja. Trenutno smo samo rešili da se voda ne zadržava u kanalima ali ne i odakle dolazi. To je u nadležnosti JP "Gradsko stambeno", ali ćemo najverovatnije sami morati ustanoviti odakle voda curi.

04.07.2011.

ZAMENA TRULIH CEVI ZA GREJANJE

Danas su Beogradske toplane kopale u stanu 01 kako bi u narednim danima mogli zameniti trule cevi ya grejanje, koje mozete videti na slikama.

24.05.2011.

ŠIŠANJE OGRADE

Zahvaljujemo se komšiji koji je ošišao živu ogradu oko zgrade.

17.05.2011.

Za veš i saksije i do 200 EUR kazne

IZVOR: PRESS 17.05.2o11.
Beograd -- Nova odluka o komunalnom redu u glavnom gradu na snazi je tek mesec dana, a već je palo na stotine usmenih opomena nemarnim sugrađanima.
Sušenje veša na terasi koja gleda na ulicu, neosvetljeni pasaži stambenih zgrada ili loše pričvršćene saksije koje ugrožavaju bezbednost prolaznika, samo su neki od prekršaja na koje bi Beograđani trebalo da pripaze jer će ih ovakve "greške" uskoro koštati od 5.000 do 20.000 dinara.
Prema Odluci o komunalnom redu, stanari zgrade dužni su da brinu o spoljnim delovima fasada, dimnjacima i krovovima, olucima, terasama, balkonima, lođama i drugim spoljnim delovima zgrade. Sve ovo moraju da drže u urednom stanju, da vode računa da delovi nisu oštećeni, zaprljani, iscrtani, izlepljeni plakatima...
Odlukom o komunalnom redu zabranjeno je i prodavanje robe na javnim površinama - ulicama, parkovima, dok je na kolovozima i trotoarima zabranjeno ispisivati reklame i druge natpise. Odluka će zavesti red i među vlasnicima stovarišta i raznih otpada, koji su u obavezi da ograde svoje parcele tako da se ne vidi unutrašnjost pošto im u suprotnom prete kazne od 20.000 do milion dinara.
Vlasnici i korisnici zgrade dužni su da održavaju i površine oko njih, čiste, kose travu i održavaju staze. Odluka o komunalnom redu propisuje i da pasaži i prostor ispred ulaza u zgradu moraju biti osvetljeni.
Na koji način i građani i preduzeća ispunjavaju ove propisane obaveze kontrolišu komunalna policija i inspekcija. Aleksandar Kostić, zamenik načelnika komunalne policije, ističe da patrole ove službe trenutno samo opominju sugrađane, ali da će u narednom periodu krenuti sa kažnjavanjem.
"Dežurne ekipe komunalne policije zasad samo opominju nemarne sugrađane kada, na primer, uoče da suše veš na terasi koja gleda na ulicu ili pak krše neku drugu stavku propisanu novom Odlukom o komunalnom redu. Odluka je na snazi mesec dana, ali nije napisana nijedna novčana kazna. Ipak, u narednom periodu krenućemo i sa kažnjavanjem, ali nadam se da će sugrađani ozbiljno shvatiti ovaj period upozorenja, pa da neće biti potrebe za krajnjim merama", kaže Kostić.
I za klima-uređaje kazne 20.000 dinara
Nova odluka predviđa i da se klima mora postaviti tako da se voda ne sliva na spoljne zidove, susedne zgrade ili javne površine, dok je onima koji žive u zgradama pod zaštitom potrebna saglasnost Zavoda za zaštitu kulturnih dobara da bi postavili klimu. Ako uređaj kaplje na javne površine, vlasnik će morati da izdvoji čak 20.000 dinara za ovaj prekršaj.
Ipak, u Sekretarijatu za inspekcijske poslove kažu da još nisu kontrolisali funkcionisanje klima-uređaja.
"Komunalna inspekcija kontroliše svakodnevno primenu nove odluke, kako po prijavama građana, koje dnevno stižu u velikom broju, tako i po službenoj dužnosti. Ipak, kako hladni dani još nisu za nama, klima-uređaji trenutno ne rade, pa nismo nadgledali ovu oblast. Ukoliko sugrađani ipak primete da neka od klima kaplje na ulicu i ugrožava prolaznike, treba da nam prijave i naši inspektori će izaći na teren", kaže Nebojša Tomić, zamenik sekretara za inspekcijske poslove.
On dodaje da su "najčešći prekršaji koje sugrađani prave parkiranje vozila na javnim površinama, iscrtavanje grafita i lepljenje plakata na spoljnim delovima zgrada".

09.05.2011.

ODGOVOR GRADSKE ČISTOĆE


Postovani,

Povodom e-mail-a koji ste nam uputili, obavestavamo Vas da su strucne
sluzbe JKP "Gradska cistoca" izlaskom na teren konstatovale da se
kontejneri na gore pomenutoj adresi, ispod tržnog centra u ul. Braće
Srnić 23a preko puta Rajfajzen banke, redovno prazne, svake noci, po planu
i programu. Pogon Vozdovac nema tehnickih uslova za postavljanje
kontejnera koji se nozno otvaraju.

S postovanjem,

JKP "Gradska cistoca"
Sluzba za informisanje i marketing
ul. Mije Kovacevica br. 4
11000 Beograd

11.04.2011.

PISMO GRADSKOJ ČISTOĆI

Poštovani,

U naselju Medaković 3bliže opisano ( ispod tržnog centra u ul. Braće
Srnić 23a preko puta Rajfajzen banke) postoje kontejneri za smeće koji
su stalno otvoreni i vetar raznosi smeće po celom naselju. U blizini
je park gde se deca igraju. Iako gradsko zelenilo s vremena na vreme
očisti park a i roditelji sami čiste ali bez uspeha, jer je smeće
svuda.
Roditelj dece a i ostali stanari zgrade Borivoja Stevanovića
12,12a,12b,12v i drugih ulaza u blizini mole ako postoji mogućnost
da dobijemo kontejnere koji se otvaraju nožno kao na slici koju vam
šaljemo u prilogu ili ako ne možemo dobiti ovakve kontejnere da li
postoji mogućnost da nam se ovi ograde kako se smeće ne bi raznosilo po naselju.

S poštovanjem,

07.03.2011.

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2010. godinu

U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE ПОД БРОЈЕМ: ФИ 44209/2011 ОД 02.03.2011 ЕВИДЕНТИРАН JE ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2010.
Zahvaljujemo se agenciji za knjigovodstvene usluge "KEY ACCOUNT" BEOGRAD, Gospodara Vučića br.198,koja je za našu skupštinu sastavila godišnji izveštaj za 2010.godinu, isti dostavila agenciji za privredne registre i Poreskoj upravi-filijala Voždovac gde se nalazi sedište naše skupštine.

23.01.2011.

ČIŠĆENJE SNEGA OBAVEZA SVIH

ZAHVALJUJEMO SE KOMŠIJAMA: VEŠOVIĆ, ŽIVKOVIĆ i LISICA što su očistili sneg ispred zgrade i stepenica prema tržnom centru.

13.01.2011.

ZAVRŠNI RAČUNI ZA 2010 GODINU

ZAKONSKA OBAVEZA SKUPŠTINE ZGRADA, SKUPŠTINE STANARA I KUĆNIH SAVETA

Skupštine zgrada (skupštine stanara, kućni saveti) su obavezni da predaju završni račun nadležnim institucijama.Poslovne knjige u svemu vode kao i privredna društva (preduzeća), sastavljaju finansijske izveštaje (prave završni račun) i dostavljaju ga APR-u do 28. februara.Ako skupština zgrade ostvaruje prihode na tržištu (najčešće je to prihod od zakupnina, ali i prihod od kamata i prihod od sponzorstva uz učinjene protivusluge) obavezna je Poreskoj upravi dostaviti poreski bilans na Obrascu PBN-1 kao i poresku prijavu na Obrascu PDN, najkasnije do 10. marta.

DRUŠTVO ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE "KEY ACCOUNT" DOO BEOGRAD, GOSPODARA VUČIĆA 198,će i ove godine za našu skupštinu uraditi završni račun za 2010.godinu,elektronskim putem dostaviti Agenciji za privredne registre i Poreskoj upravi-filijala Voždovac gde se nalazi sedište naše skupštine.

Ovim putem im se zahvaljujemo.

30.12.2010.

28.12.2010.

KOMANDNA TABLA

Na osnovu podnetog zahteva JP Gradsko stambeno, zamenjena je komandna tabla u velikom liftu.

Čišćenje snega

BEO-INFO VESTI
Čišćenje snega -obaveza svih
Iz gradske inspekcije podsećaju na obaveze skupština stanara i građana da uklanjaju sneg ispred stambenih zgrada i poslovnog prostora.
– I danas će gradska i opštinske komunalne inspekcije nastaviti sa kontrolom čišćenja snega i leda sa beogradskih ulica, a prioritet će nam biti prostor za koji su zadužene skupštine stanara i vlasnici poslovnog prostora. Pošto smo već mnogo puta tokom ove zimske sezone upozoravali na obaveze čišćenja ulaza stambenih zgrada i poslovnih objekata kako ne bi došlo do povređivanja prolaznika, počećemo sa izricanjem kazni, a inspektori će raditi u dve smene – rekla je Gorjana Obrenović, gradska sekretarka za inspekcijske poslove.
KAZNE:
Mandatne kazne: za skupštine stanara i preduzetnike 10.000 dinara. Za građane i odgovorna lica 2.500 dinara.
- Kazne kod sudije za prekršaje: pravna lica od 5.000 do 500.000 dinara.

25.12.2010.

LOPATE

Predstavnici skupštine zgrade su kupili dve lopate za čišćenje snega

07.12.2010.

IZRADA PEČATA

Skupština zgrade je morala da izradi novi pečat radi usaglašavanja sa zvaničnim papirima o registraciji.

06.12.2010.

OBEZBEDJENA INDUSTRIJSKA SO

Skupština zgrade je obezbedila industrijsku so za posipanje ispred zgrade u zimskom periodu.Zahvaljujemo se komšiji Vešović koji je so preuzeo i dovezao.

19.11.2010.

PODELA SOLI

Počela podela industrijske soli

Opština Voždovac obezbedila je potrebne količine industrijske soli za posipanje trotoara u zimskom periodu. So je namenjena skupštinama stanara, školama, vrtićima, domovima zdravlja i drugim ustanovama sa Voždovca.
Podela soli vršiće se po Mesnim zajednicama, gde je građani Voždovca mogu besplatno preuzeti pakovanu u džakovima od po 5 kg.
So se isključivo koristi za posipanje snega i leda, a upotreba u druge svrhe veoma je opasna.
Sa sajta opštine Vodovac

Z A P I S N I K

SKUPŠTINA STANARA
Borivoja Stevanovića 12V
Beograd, 05 novembar 2010. godine
Broj, 2008-10 Z

Z A P I S N I K
sa X sednice Skupštine stanara

Deseta sednica Skupštine stanara stambene zgrade u ulici Borivoja Stevanovića 12v, održana je 05 novembra 2010. godine, sa početkom u 18 časova, u zajedničkom hodniku ulaza stambene zgrade. Sednici je prisustvovalo je 22 od ukupno 37 vlasnika stanova ili njihovih predstavnika a ostali će biti naknadno informisani. Za sednicu je predložen, a zatim i usvojen sledeći:

DNEVNI RED

1. Informacija o izveštaju preduzeća JP „Gradsko stambeno“ u vezi provere kvadrature stanova
2. Inicijativa za rešavanje problema sa toplom vodom
3. Izbor rukovodstava
4. Razno
U ime Skupštine a po ovlašćenju predsednika, Branka Lisica je pozdravila prisutne, otvorila sastanak,pročitala dnevni red
I.U okviru 1. tačke dnevnog reda Branka Lisica je pročitala obaveštenje JP „Gradsko stambeno“ u vezi dopisa broj 3659 od 01.10.2010. godine koji se odnosio na proveru kvadrature stanova u potkrovlju zgrade. U obaveštenju su naveli koliko koji stan ima kvadrata a za proveru površine da se obratimo Građevinskoj inspekciji gradske opštine Voždovac. U toku sastanka se ponovo vodila rasprava o rešavanju problema krova ali konkretnih predloga nije bilo.
II.U okviru 2. tačke dnevnog reda raspravljalo se o problemu sa snabdevanjem toplom vodom. Branka Lisica je informisala prisutne da je ispred Skupštine zgrade, dana 05.11.2010. godine uputila pisani zahtev na adresu beogradskih elektrana info@beoelektro.rs da našoj zgradi obezbede redovno snabdevanje toplom vodom. Takođe je doneta odluka da se napiše peticija sa potpisima vlasnika i korisnika stanova i prosledi nadležnim institucijama ukoliko do utorka ne bude obezbeđeno redovno snabdevanje toplom vodom 24 sata.
III. U okviru 3. tačke dnevnog reda predloženo je rukovodstvo stambene zgrade u sastavu predsednik i četiri zamenika sa mandatom od dve godine. Za predsednika Skupštine stanara predložena je Stupar Snežana (stan 31), za zamenike: Nikolić Zorica (stan 27), Lisica Branka (stan01),Nešić Milka (stan 15) i Ostojić Ivan (stan 14). Posle kraće rasprave jednoglasno je doneta sledeća

O D L U K A

Za predsednika Skupštine zgrade izabrana je
• Stupar Snežana (stan 31)
za zamenike predsednika izabrani su
• Nikolić Zorica (stan 27),
• Lisica Branka (stan 01)
• Nešić Milka (stan 15) i
• Ostojić Ivan (stan 14).
Odluka stupa na snagu odmah.

Poslove predsednika i zamenika izabrano rukovodstvo će obavljati volonterski.

Sednica je završena je u 19,30 časova.
Beograd, 05 novembar 2010.godine Zapisnik vodila
Branka Lisica, sr

12.11.2010.

ODGOVOR

ODGOVOR JKP "B.elektrane"

od Call Centar BE
kome:"SZ B.Stevanovica 12v Medakovic III"

datum09. novembar 2010. 10.56
naslovRe: PRIJAVA I MOLBA ZA POMOC
poslato prekobeoelektrane.rs
sakrij detalje nov 9. (pre 3 dana)
Postovani,
na osnovu Vaseg mail-a,u vezi Problema sa isporukom potrosne vode(PTV) u zgradi Borivoja Stevanovica 12 v i ostala tri ulaza 12,12a,i 12 b , dobili smo informaciju sa sektora koji je nadlezan za Vas objekat.
Odredbama clanova 43 i 46 Odluke o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu, "Sluzbeni list grada Beograda" br.43/07 , propisano je da, komunalno preduzece, koje vrsi delatnost snabdevanja grada toplotnom energijom, je duzno da tarifnim kupcima u stanbenim objektima isporucuje toplotnu energiju za pripremu potrosne tople vode (PTV), tako da potrosna topla voda u predajnoj stanici,na izlazu iz izmenjivaca toplote ima minimalnu temperaturu od 50 stepeni.
JKP "B.elektrane" zagreva hladnu vodu iz vodovoda i tako zagrejanu salje (preko razvodne mreze za PTV do tarifnog kupca, a nadlezne su za odrzavanje instalacija i opreme samo u podstanici. Ostali deo instalacije (razvodna mreza,prikljucci i toceca mesta) nije u nadleznosti JKP " Beogradske elektrane"
Ekipe JKP "B.elektrana" su vrsila merenja u pojedinim stanovima tarifnih kupaca iz Ulice Borivoja Stevanovica 12,12a,12b i 12v a sve izmerene temperature su u vecini slucajeva u skladu sa Odlukom o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu.

S postovanjem

27.10.2010.

Predstavljan projekat "Krovovi Beograda"

U zamenu za dogradnju ravnih, odnosno adaptaciju kosih krovova JP „Gradsko stambeno“ nudi korisnicima usluga kompletno investiciono sređivanje svih zajedničkih delova zgrade, koje će kao investitor u celosti izvesti ovo preduzeće, najavljeno je na radnom doručku na kome je predstavljen projekat „Krovovi Beograda“. Ovaj projekat, koji će JP „Gradsko stambeno“ realizovati uz podršku Skupštine grada, doprineće rešavanju višedecenijskog problema prokišnjavanja na stambenim zgradama u sistemu održavanja ovog preduzeća, kao i početku neophodnog talasa revitalizacije stambenih zgrada u Beogradu.
„Želeli smo da ovim projektom pomognemo i rešimo nagomilane probleme na zgradama, za čije rešavanje je potrebno dodatno finansiranje vlasnika stanova, i gde se potom pojavi problem donošenja odluke o finansiranju. Ovaj projekat pokrenut je kako bi se našlo što bolje rešenje za dovođenje u red prevelikog broja zapuštenih zgrada u Beogradu. Problem je velik i nije ga moguće rešiti samo ovim projektom, ali je prirodno da „Stambeno“ ponudi barem jedno rešenje“, rekao je Slobodan Miljković, direktor JP „Gradsko stambeno“ i dodao da bi realizacija trebalo da počne u građevinskoj sezoni 2011. godine.
„Zgrade koje ispunjavaju sve zakonske i urbanističke uslove, i uđu u projekat, nakon radova na fasadi ispunjavaće i nove zakonske propise u smislu energetske efikasnosti. Za radove na fasadi koristiće se materijali koji štede energiju, te će zgrade imati tzv. energetske pasoše.“, izjavio je inženjer Zoran D. Živković, savetnik direktora „Stambenog“ i autor projekta.
„Izuzetno mi je drago što smo mi među prvim zgradama koje su se priključile ovoj akciji. U vremenu ekonomske krize ovo je odličan način da se reši dugogodišnji problem koji je praktično nerešiv, jer iziskuje velika ulaganja“, izjavila je Branislava Bogićević predsednica skupštine zgrade koja se prijavila za projekat.
Projekat je pokrenula Skupština Grada Beograda, a na inicijativu JP „Gradsko stambeno“. U okviru prve faze neophodno je da Skupština zgrade prikupi predviđenih 51 odsto potpisa vlasnika površine. Nakon toga u zavisnosti od vrste potrebnih radova, dogradnja ili adaptacija, utvrđuje se da li postoje uslovi za izvođenje radova odnosno da li radovi smetaju statičkoj stabilnosti zgrade, dok je poslednja faza prikupljanje neophodnih dozvola.
Objavljeno na sajtu JP"Gradsko stambeno"Beograd

Z A P I S N I K

SKUPŠTINA STANARA
Borivoja Stevanovića 12V
Beograd, 17 septembar 2010. godine
Broj, 2008-09 Z

Z A P I S N I K
sa IX sednice Skupštine stanara

Deveta sednica Skupštine stanara stambene zgrade u ulici Borivoja Stevanovića 12v, održana je 17 septembra 2010. godine, sa početkom u 18 časova, u zajedničkom hodniku ulaza stambene zgrade. Sednici je prisustvovalo 25 od ukupno 37 vlasnika stanova ili njihovih predstavnika a ostali će biti naknadno informisani. Za sednicu je predložen, a zatim i usvojen sledeći:

DNEVNI RED

1. Provera kvadrature stanova zbog sumnje da su neki vlasnici vršili proširenja i mogućnost izlaska na krov radi pristupa sanaciji istog.
2. Razno

U ime Skupštine predsednik Zorica Nikolić je pozdravila prisutne, otvorila sastanak,pročitala dnevni red i ustupila reč Branki Lisica

I U okviru 1. tačke dnevnog reda Branka Lisica je informisala o načinu realizacije i prikupljanja potpisa za sanaciju krova. Takođe je upozorila ukoliko svi vlasnici stanova ne potpišu da su saglasni za popravku krova, predsednik skupštine ne može potpisati konačnu Odluku jer nismo u mogućnosti da vodimo sudske sporove. U toku sastanka vođena je žučna rasprava, prisutni su pojedinačno izlagali svoje stavove o tome:
• da li se neko od vlasnika stanova proširivao u potkrovlju ili ne
• da li je na taj način zatvoren izlaz na krov i ko koliko treba da učestvuje u sanaciji krova
• da li sanacijom krova se vrši individualna popravka stanova
U toku žučne rasprave prisutni su informisani da svako od vlasnika ili korisnika stanova ima pravo da se interesuje o svemu što se tiče zajedničkih delova zgrade i da sami prijavljuju hitne intervencije a sve druge odluke koje potpisuje predsednik skupštine donosi većina na sastanku. Takođe su upoznati da nije predsednik taj koji će sam odlučivati o bilo kom problemu koji se tiče zajedničkih delova zgrade.
Posle rasprave prihvaćen je predlog vlasnika Đure Rastović, da skupština donese Odluku i podnese zahtev JP „Gradsko stambeno“ Danijelova 33, da se neposrednim uvidom na licu mesta proveri kvadratura stanova broj 28, 29, 33, 34, 35 i 36 i ustanovi, da li su neki vlasnici vršili proširenja, u kojoj površini i zbog čega naš ulaz nema izlaz na krov.
Odluka je doneta jednoglasno
Sednica je protekla u neprijatnoj atmosferi i završena je u 1930 časova.

Beograd, 17 septembar 2010.godine Zapisnik vodila
Branka Lisica, sr

03.09.2010.

Z A P I S N I K

SKUPŠTINA ZGRADE
Borivoja Stevanovića 12V
Beograd, 03 septembar 2010. godine
Broj, 2008-08 Z

Z A P I S N I K
sa VIII sednice Skupštine stanara

Osma sednica Skupštine stanara stambene zgrade u ulici Borivoja Stevanovića 12v, održana je 03 septembra 2010. godine, sa početkom u 18 časova, u zajedničkom hodniku ulaza stambene zgrade. Sednici je prisustvovalo 21 (od ukupno 37) vlasnika stanova ili njihovih predstavnika a ostali će biti naknadno informisani. Za sednicu je predložen, a zatim i usvojen sledeći:


DNEVNI RED


1. Razmatranje konačne ponude od strane JP „Gradsko stambeno“, broj odobrenih rata na osnovu podnetog zahteva
2. Odlučivanje i realizacija
3. Razno


U ime Skupštine Branka Lisica je pozdravila prisutne, otvorila sastanak i pročitala dnevni red

I. U okviru 1. tačke dnevnog reda prisutni su informisani da je na osnovu podnetog zahteva za izvođenje zanatsko građevinskih radova, koji se odnose na popravku krova JP „Gradsko stambeno“ nam omogućilo plaćanje u 18 (osamnaest) mesečnih rata, tako što će se po završetku radova, uplate svih rata vršiti mesečno putem uplatnica „Infostan“-a sa rokom plaćanja označenim na uplatnici koje se dostavljaju svakom vlasniku stana u stambenoj zgradi u visini srazmerno površini stambenog prostora. U toku sastanka vođena je diskusija o sredstvima koje plaćamo za održavanje krova i fasade preko uplatnica objedinjene naplate i saglasili se da su ta sredstva potrošena u neke druge svrhe, npr. za popravku i servisiranje liftova, hitnih intervencija i dr. Prisutni su informisani da prikupljenim potpisima za 51% kvadrata Odluka postaje punovažna.
II.U okviru 2. tačke dnevnog reda jednoglasno je dogovoreno da se prihvati ponuda broj 904/50-0904/136 od 04.08.2010, da se popravka mora uraditi što pre kako zgrada ne bi više propadala,da se napravi spisak i prikupe potpisi koji će se uz Odluku biti dostavljeni JP „Gradsko stambeno“.
III.U okviru 3. Tačke nije bilo pitanja.
Sednica je protekla u prijatnoj atmosferi i završena je u 1930 časova.


Beograd, 03 septembar 2010.godine Zapisnik vodila
Branka Lisica, sr

01.09.2010.

ODGOVOR JP "GRADSKO STAMBENO"

Na osnovu podnetog zahteva za izvodjenje gradjevinsko zanatskih radova, koji se odnose na popravku krova JP "Gradsko stambeno" nam je omogućilo plaćanje u 18 (osamnaest) mesečnih rata, tako što će se po završetku radova,uplate svih rata vršiti mesečno putem uplatnica "Infostan"-a sa rokom plaćanja označenim na uplatnici koje se dostavljaju svakom vlasniku stana u stambenoj zgradi u visini srazmerno površini stambenog prostora.

18.08.2010.

PISMO DIREKTORU JP "GRADSKO STAMBENO"

JP „GRADSKO STAMBENO“
-DIREKTORU-
Danijelova 33

Poštovani gospodine Miljković,

Obraćamo Vam se sa molbom za pomoć i podršku, kako bismo rešili veliki problem.
Dobili smo ponudu za izvođenje građevinsko zanatskih radova na krovu zgrade u iznosu od 861.667,86 dinara sa otplatom na 12 mesečnih rata. Zbog teškog materijalnog stanja vlasnika stanova i njihovih članova porodice molimo Vas da nam pomognete i odobrite plaćanje u 24 rate, kako bi i oni vlasnici sa minimalnim penzijama i platama, kao i nezaposleni mogli da učestvovuju u rešavanju zajedničkog problema.
Uz velike napore,odricanja i solidarnost, mnogo smo uradili da bi poboljšali kvalitet zajedničkog života u zgradi ali ovo je prevelika investicija za sve vlasnike stanova. Shodno tome, prinuđeni smo da Vam se obratimo na ovaj način u nadi da ćete moći da nam pomognete.
Hvala na razumevanju i pomoći.

S poštovanjem,

Predsednik Skupštine zgrade
Zorica Nikolić

21.07.2010.

ZAGUŠENJE

Ove nedelje je ponovo došlo do zagušenja odvodnih kanalizacionih cevi u podrumskim prostorijama-vešernici. Jutros u 8 časova problem je prijavljen Gradskom stambenom preduzeću i do 9 časova ekipa je intervenisala i problem privremeno rešila. Posle prijavljene reklamacije sutradan su električnim sajlama izvršili detaljnije odgušenje.
U ime Skupštine zgrade, zahvaljujemo se "Gradskom stambenom" i angažovanim ekipama na obavljenom poslu.

20.07.2010.

Veliki radovi u zgradi

Prema Zakonu o održavanju stambenih zgrada, održavanje finansiraju njihovi vlasnici, odnosno vlasnici stanova i poslovnih prostora u zgradama.
Na deset opština na kojima posluje „Gradsko stambeno“, veliki broj zgrada sa našim preduzećem ima potpisan ugovor o redovnom održavanju, na osnovu koga vlasnici stanova u tim zgradama plaćaju mesečnu naknadu-uplatnicama „Infostana“. Ugovorom su obuhvaćene popravke manjih kvarova i hitne intervencije, kao što su oslobađanje lica i stvari iz zaglavljenog lifta, popravka vodovodnih cevi, odgušenje kanalizacionih vertikala i slično.
Međutim, zbog stanja u kom se nalazi stambeni fond, u sve većem broju zgrada u Beogradu potrebno je izvesti radove većeg obima koji podrazumevaju znatna finansijska ulaganja vlasnika stanova i drugih posebnih delova zgrade.
Zbog rastuće potrebe za ovakvim radovima, a sa druge strane zbog teške ekonomske situacije, „Stambeno“ omogućava da se ovakvi radovi ipak izvedu i to:
1.Bez plaćanja unapred (otplata radova počinje po završetku izvođenja radova);
2.Plaćanjem na rate bez kamate (putem uplatnica „Infostana“ do dve godine otplate, bez kamate);
3.Najboljom garancijom na tržištu (garanciju daje „Gradsko stambeno“).
Šta su zapravo veliki radovi?
Veliki radovi najčešće podrazumevaju radove većeg obima ili veće vrednosti (preko 300.000,00 dinara). Sa aspekta neophodnosti i brzine izvođenja radova, najtačnija definicija velikih radova bila bi da su to svi radovi koji ne spadaju u hitne intervencije i u neodložne radove. Dakle, veliki radovi ne spadaju u radove koji se na zgradi izvršavaju bez odlaganja radi zaštite života i zdravlja ljudi, njihove sigurnosti, zaštite imovine od oštećenja, i dovođenje zgrade, njenih delova, uređaja, instalacije i opreme u stanje ispravnosti, upotrebljivosti i sigurnosti, ali su važni sa aspekta funkcionisanja zgrade i kulture stanovanja.
Ovde (DOC ili PDF) možete pogledati sve elemente čiju popravku ili zamenu obuhvataju veliki, odnosno radovi na investicionom održavanju, prema Uredbi o održavanju stambenih zgrada i stanova.
Zašto angažovati JPGS za izvođenje velikih radova u zgradi?
Nema plaćanja unapred
Ukinuta je ranija praksa da se pre početka radova od stanara zgrade prikuplja deo novca unapred, u gotovini. Ukidanjem avansa ubrzan je početak radova, a i izbegnuti su potencijalni problemi, pre svega nerazumevanje i razmirice među komšijama. Otplata radova počinje tek pošto radovi budu okončani.
Plaćanje na rate bez kamate
Plaćanje radova vrši se preko gradskog servisa objedinjene naplate komunalnih usluga, uplatnicama „Infostana“, jednom mesečno. Odobravamo do 24 rate, odnosno do dve godine otplate, bez kamate. Konačan broj rata zavisi od ukupnog iznosa neophodnog za izvođenje radova, vodeći računa da pojedinačna rata ne prelazi iznos od oko dve hiljade dinara.
Garancija izvedenih radova
Izvođač radova bira se sa liste kvalifikovanih izvođača „Stambenog“, prikupljanjem ponuda više izvođača, u postupku kome prisustvuju predstavnici zgrade. Garanciju na izvedene radove daje „Gradsko stambeno“, bez obzira na to koja kompanija je izabrani izvođač radova. U danima nestabilnosti, kada se firme pojavljuju i nestaju, tradicija od preko 40 godina poslovanja na tržištu sigurna je preporuka da će radovi biti sprovedeni kvalitetno i u ugovorenom roku.
Kako ući u proceduru?
Uslov da JPGS razmatra Zahtev stambene zgrade jeste da ona pripada fondu JPGS, odnosno da sa našim preduzećem ima potpisan Ugovor o redovnom održavanju. Ukoliko niste sigurni da li ste u našem fondu, možete se obratiti našem Centru za komunikacije, radnim danima od 8 do 16 časova na telefon 011/353-7777.
Drugi uslov je da zgrada ima legitimne organe, odnosno Skupštinu/Savet zgrade, kao i Predsednika Skupštine/Saveta zgrade. Savet o osnivanju Skupštine/Saveta zgrade možete pogledati ovde.
Prvi korak – Podnošenje Zahteva
Validan Zahtev za dostavljanje Ponude (za izvođenje velikih radova) mora podneti Predsednik Saveta/Skupštine zgrade, ili lice koje on ovlasti.
Zahtev se podnosi isključivo pisanim putem i dostavlja se teritorijalno nadležnoj Radnoj jedinici JPGS, ili direkciji preduzeća.
Pojedinačan Zahtev može se podneti samo za jednu vrstu radova, odnosno može se odnositi na rešavanje samo jednog problema.
Zahtev mora sadržati sledeće podatke:
•Adresa stambene zgrade (naziv ulice, broj zgrade, naziv opštine)
•Ime i prezime podnosioca Zahteva
•Kontakt telefon podnosioca Zahteva
•Pečat Skupštine/Saveta zgrade
•Foto-kopija Ovlašćenja, ukoliko podnosioc Zahteva nije Predsednik Skupštine/Saveta zgrade
•Opis radova za koje se traži Ponuda
Zahtev može biti podnet i u formi JPGS koji možete preuzeti ovde (DOC ili PDF).
Zahtev može podneti i ugroženi stanar, i to redovnom procedurom prijave kvarova putem elektronske pošte. U slučaju da se tom prilikom utvrdi da se Zahtev odnosi na velike radove, ugroženi stanar biće obavešten o ispravnoj proceduri.
Drugi korak – Izrada predmera i predračuna
Po prijemu Zahteva, stručna služba nadležne Radne jedinice izlazi na teren i utvrđuje obim i okvirnu cenu radova.
Treći korak – Okvirna Ponuda
Predsedniku Skupštine/Saveta zgrade (ili ovlašćenom licu) šalje se Okvirna Ponuda sa približnom cenom radova, kao i brojem rata za otplatu sa pojedinačnom cenom rate.
Odlukom o prihvatanju Okvirne ponude, koju potpisuje i pečatira Predsednik Skupštine/Saveta zgrade, pokreće se postupak nabavke, kako bi se odabrao najpovoljniji izvođač radova.
Četvrti korak – Postupak nabavke
Nakon prihvatanja Okvirne Ponude, JPGS organizuje nadmetanje za preduzeća-kvalifikovane izvođače JPGS, a u prisustvu stanara/vlasnika (Predsednik Skupštine/Saveta zgrade ili ovlašćeno lice). Nadmetanje ima za cilj da se izabere najbolji i/ili najpovoljniji izvođač radova koji su predmet Okvirne Ponude.
Peti korak – Ponuda za izvođenje radova
Po odabiru izvođača JPGS upućuje konačnu Ponudu za izvođenje zahtevanih radova. Da bi započelo izvođenje radova, stanari/vlasnici moraju prihvatiti Ponudu, o čemu donose odgovarajuću Odluku (DOC ili PDF) koju prate potpisi (DOC ili PDF) većine (51%) vlasnika kvadrata stambenog i poslovnog prostora zgrade.
Šesti korak – Izvođenje radova
Nakon usvajanja Ponude, zgrada potpisuje ugovor sa „Stambenim“ i otpočinju radovi čije trajanje je definisano ugovorom.
Sedmi korak – Garancija i plaćanje
Garanciju na izvršene radove daje „Gradsko stambeno“ i ona je definisana ugovorom, u zavisnosti od vrste radova, korišćenih materijala i sl. Plaćanje počinje nakon završetka radova, dinamikom i u iznosima koji su precizirani ugovorom. Plaćanje se vrši putem gradskog servisa objedinjene naplate komunalnih usluga-uplatnicama „Infostana“,ratama na mesečnom nivou.
Dodatne informacije možete dobiti telefonskim pozivom Centra za komunikacije JPGS, radnim danom od 8 do 16 časova, na broj telefona 011/353 77 77.
Obrasci dokumenata koji su potrebni za postupak izvršenja velikih radova:
•Obrazac Zahteva za dostavljanje Ponude (DOC ili PDF)
•Obrazac Odluke o prihvatanju Ponude (DOC ili PDF)
•Obrazac Liste potpisa stanara koji prihvataju Ponudu (DOC ili PDF)

Objavljeno na sajtu JP „Gradskog stambenog“, 06. Jula 2010.